دولت نگاه ویژه به حوزه امنیت غذایی دارد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مع//اون توس//عه مدیری//ت و منابع انس//انی وزارت جهاد کش//اورزی گفت: دولت یازدهم و دوازدهم نگاه ویژهای به حوزه امنیت غذایی دارد و در این زمینه گامهای ماندگاری برداشته است.

ب//ه گزارش ایرن//ا، محمدعلی ج//وادی در آیین تکریم و معارفه رئیس جهاد کش//اورزی جنوب استان کرمان افزود: دولت تدبیر و امید تاکنون در بخش امنیت غذایی گامهای بزرگی برداش//ته و همچن//ان در تالش هس//تیم تا امنیت غذایی مردم را به نقطه مطلوب برسانیم.

وی به تحریمهای ظالمانه دش//منان اش//اره کرد و گفت: ه//ر تحریمی آثار منفی به دنبال دارد اما مطلق نیس//ت. از این رو نظام مقدس جمهوری اس//المی تاکنون توانس//ته با تحریمهای ظالمانه بیگانگان به خوبی بجنگد و موفق باشد.

جوادی اف//زود: نظام مقدس جمهوری اس//المی ایران از ظرفیتهای گذشته خود به خوبی استفاده کرده و در زمان حاضر شرایط بسیار خوبی در دنیا دارد.

مع//اون وزیر جهاد کش//اورزی بر اهمیت مس//ئله آب در کش//ور بهویژه در استان کرمان تاکید کرد و گفت: در حوزه گسترش طرحهای آبیاری نوین باید بیش از گذشته تالش کنیم.

وی با بیان اینکه ۴ استان کشور به عنوان آزمایش الگوی کشت انتخاب شده است، اظهار کرد: جنوب کرمان نیز جزو این ۴ اس//تان است که بیانگر ظرفیت عظیم این منطقه در بخش کشاورزی است.

ج//وادی، نب//ود صنای//ع تبدیل//ی را مهمترین مش//کل کش//اورزان جنوب اس//تان کرمان برشمرد و گفت: ظرفیت صنایع تبدیلی این منطقه باید سه برابر افزایش پیدا کند و این مهم با وحدت مدیران بخش کشاورزی محقق میشود.

وی ب//ا بی//ان اینکه س//االنه ۴ و نی//م میلیون ت//ن انواع محص//والت کش//اورزی در جنوب اس//تان کرم//ان تولید میش//ود، افزود: امیدواریم با توجه به مش//کالت کشاورزی این منطقه بتوانیم در زمینه برطرف کردن این مش//کالت موفق شویم.

در این آیین از زحمات سید یعقوب موسوی، رئیس سابق جهاد کش//اورزی جنوب کرمان قدردانی و سعید برخوری به عنوان رئیس جدید این س//ازمان معرفی ش//د. سازمان جهاد کش//اورزی جنوب کرمان مستقل از مرکز این استان، شهرس//تانهای جیرفت، عنبرآباد، کهن//وج، منوجان، قلعه گنج، فاریاب و رودبار جنوب را زیر پوشش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.