تامین ذخایر استراتژیک دامپزشکی تا ۸۱ ماه آینده

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ذخایر استراتژیک دامپزشکی کشور با صدور مجوز برای تامین مواد اولیه الزم در حوزه دارو، واکس//ن، مواد بیولوژیک و ماده اولیه تامین خوراک دام و طیور تا ۸۱ ماه آینده تامین شده است.

علیرض//ا رفیعپ//ور روز پنجش//نبه در حاش//یه بازدید از تعدادی از واحدهای تولید فرآوردههای دامی نیشابور به ایرنا گفت: هر هفته جلسه س//تاد مقابله با تحریمها در سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی برای تسهیل در واردات مواد اولیه واکسن و داروی مورد نیاز تشکیل میشود.

وی اظهار کرد: مجموع اعتبارات سازمان دامپزشکی بیش از ۸ هزار و ۰۰۳ میلیارد ریال است که از این مبلغ ۳ هزار و ۰۰۳ میلی//ارد ری//ال اعتبارات ملی و س//ازمانی و ۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات استانی است.

رئیس س//ازمان دامپزشکی کش//ور گفت: با وجود اینکه امسال اعتبارات طرح تملک سرمایهای کشور با کاهش ۰۳ تا ۰۵ درصدی روبهرو بوده، س//ازمان دامپزشکی در برخی حوزهها مانند تامین و تهیه واکس//ن ۰۳ درصد رشد اعتبار داشته است.

رفیعپور افزود: دامپزش//کی در بخش نظام جامع سالمت کشور نقش مهمی دارد اما از اعتبارات اختصاصی این حوزه بیبهره اس//ت و یکی از خواستههای س//ازمان دامپزشکی اختص//اص یک تا ۲ درصد از مح//ل هدفمندی یارانهها در حوزه سالمت به این سازمان است.

رئیس س//ازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: بیش از ۵۹ درصد داروها و واکس//نهای دامی در داخل کش//ور تولید میشود اما در حوزه واکسن طیور کمتر از ۰۴ درصد تولید داخلی است.

رفیع پور گفت: در طول ۳ سال گذشته با کاهش چشمگیر بیماریهای مشترک بین انسان و دام روبهرو بودهایم که در این راس//تا بیماری تب مالت ۰۵ درصد، بیماری سیاهزخم ۰۳ درصد و هاری ۰۷ درصد کاهش یافته است.

رئی//س س//ازمان دامپزش//کی کش//ور اف//زود: در بخش بیماریه//ای دامی نیز ت//ب برفکی ۵۳ درص//د و بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک ۵۷ درصد کاهش یافته که دلیل آن تامین به موقع واکسن و تشخیص بیماری است.

رفیعپور اظهار کرد: بر اساس شیوهنامههای جدید که به استانها ابالغ شده، دامداران در تامین غرامت دامهایشان مشکلی نخواهند داشت.

وی گفت: سال گذشته به دلیل افزایش کانونهای بیماری در ش//رایط سختی قرار داش//تیم که در چند ماه گذشته با رص//د و پایش ب//ه موقع، واکسیناس//یون و معدومس//ازی دامهای آلوده تعداد کانونهای آلوده در کش//ور به ۴ کانون کاهش یافته که نشان میدهد کانونهای بیماری آنفلوآنزا ۵۹ درصد کاهش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.