توسعه صنعت پوشاک براساس «فستفشن»

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

طرح توسعه اشتغال روستایی با استفاده از ظرفیت صنعت پوشاک بر اس//اس منطق «فستفش//ن» طراحی شده اس//ت. زمانی که با منطق «فستفش//ن» ب//ه عنوان تجرب//ه موفق جهان//ی کار کنیم و بازاریاب//ی پوش//اک را ب//ه نهاد تخصص//ی ک//ه هم//ان ش//رکت پش//تیبان مرکزی اس//ت واگذار کنیم به طور قطع ش//بکهها پیدا و مدیریت خواهد شد.

ای//ن طرح پدیده جدید بوده و زمان اجرای آن تا افق ۸۹۳۱ برنامهریزی ش//ده است. اما بودجه این طرح مشخص شده و با همکاری سازمان برنامه و بودجه ساختار اجرایی آن نیز تعریف شده است. اشتغالزایی مستقیم طرح نیز ۰۹ هزار نفر پیشبینی شده است.

برای مثال، در شرکت پشتیبان مرکزی فقط در بخش فروش و فروشگاههای زنجیرهای ۰۳ هزار نفر اشتغال پیشبینی شده اما در ۰۲۶ کارگاه اس//تانی حدود ۰۵ هزار نفر با اعتبار ۲ هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان دیده شده است.

در طرح توسعه اشتغال روستایی زنجیره ارزش تولید و تامین پوش//اک لحاظ شده اس//ت. فعالیتهای زنجیره ارزش پوشاک بین ۳ رکن شرکت پشتیبان مرکزی، شرکت پشتیبان استانی و کارگاههای روستایی تقسیم شده است.

بنابرای//ن، واحدهای صنعتی کوچک روس//تایی برای کارگاه دوخت طراحی ش//ده و اینچنین با ارزشافزوده درنظر گرفته ش//ده، دوام خواهن//د آورد. در این طرح آمده که ۱۳ ش//رکت پش//تیبان اس//تانی برای برش، بس//تهبندی و شستوشو دیده ش//ده است. این ش//رکتها بازاریابی، فروش و آموزش را انجام میدهد.

راهان//دازی واحده//ای صنعتی ب//ا ۳ میلیارد توم//ان در این طرح دیده ش//ده که به نوعی پاشنه آش//یل این طرح به شمار میرود.

برای حل این مش//کل نیز اقدام ش//ده اس//ت. در این طرح راهاندازی ش//رکت پش//تیبان مرکزی درنظر گرفته شده که در کل کشور فعالیتها را هدایت میکند و از سوی انجمن پوشاک به عنوان عامل اجرایی تغذیه میشود.

تمامی موارد مرب//وط به آموزش، بازاریابی، فروش و مدیریت فروش//گاههای زنجیرهای از س//وی ش//رکت پش//تیبان کنترل میشود.

بازوی اجرایی، مش//اور اجرایی و ناظ//ر اجرایی این طرح نیز انجمن پوش//اک اس//ت که اعضای آن صاحبان نام و نشانهای مطرح پوش//اک در بازار داخل هس//تند. در این طرح ابهاماتی وجود دارد که از طرفی به رونمایی نشدن طرح مربوط میشود. شرکتهای پشتیبان را افراد آگاه و متخصص تاسیس میکنند ک//ه پیش//ینه فعالیت در صنعت نس//اجی و پوش//اک را دارند. بنابراین، شرکتهای اس//تانی نیز از خبرههای صنعت پوشاک تشکیل میشود.

دوخت، یکی از سادهترین فعالیتها در صنعت پوشاک است؛ چ//رخکار با آموزش ابتدای//ی میتواند با دس//تگاههای دوخت فعالیت کن//د. در این کارگاههای روس//تایی دوخت و اتوکاری انجام میش//ود اما کارهایی مانند شستوشو که به تصفیهخانه، ماشینآالت و افراد متخصص نیاز دارد در شرکتهای پشتیبان اس//تانی انج//ام خواهد ش//د. از این رو، در بخش روس//تا فقط اشتغال دیده شده است.

همانط//ور که مواد اولیه کنترل خواهد ش//د ش//بکه توزیع و و ف//روش داخلی و خارجی نیز مدیریت خواهد ش//د. اکنون زنجیره مناس//بی در تولید پوشاک وجود ندارد، در نتیجه تولید پراکنده اس//ت و امکان صادرات نیس//ت. آموزش مناسب داده نمیش//ود و کیفیت مناسب ایجاد نمیش//ود. بنابراین، شرکت پشتیبان مرکزی با طراحی مناسب به صادرات محصول خواهد پرداخ//ت. این در حالی اس//ت که ارزش بازار داخلی پوش//اک حدود ۵۱میلیارد دالر با ۰۸۲ هزار نفر اشتغال است.

مرتضی انوشه کارشناس صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.