بهینهسازی دانش فنی برای ساخت آبشیرینکنها

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

ایدرو و فوالد مبارکه از طریق شرکتهای تابع غشا گستر و توکا پارسیان برای همافزایی و بهینهس//ازی دان//ش فنی آبش//یرینکنها و فیلترهای تصفیه آب هم//کاری میکنند. ب//ه گزارش ایدرونیوز، س//اخت و تولید فیلترهای تصفیه آب، بومیس//ازی دانش فنی در ح//وزه تصفیه آب و فاضالب، تب//ادل اطالعات در حوزههای محصول و خدمات پیمانکاری در ح//وزه تصفی//ه آب و همافزایی در فعالیته//ای ارتباطی و بازاریابی مش//ترک از دیگر محورهای توافقنامه همکاری این دو مجموعه صنعتی پژوهشی است. مصیب یونسدوست، مدیرعامل ش//رکت غشا گس//تر داالهو در آیین امضای این توافقنامه با اشاره به اینکه پایه و اساس هر دو شرکت تحقیقات دانشگاهی است، گفت: با امضای این توافقنامه در تالش هس//تیم با همافزایی فنی، بازار هدف داخلی و خارجی را گس//ترش دهیم و موفقیتهای بیش//تری در حوزه آب و فاضالب کس//ب کنیم. علیرضا فرخزاد، مدیرعامل ش//رکت توکا پارس//یان پیشرو هم با اش//اره به اینکه این شرکت تنها تولیدکننده ماژولهای تصفیه آب به روش اولترافیلتراس//یون(FU) و پساب صنعتی از الیاف هالو فایبر در ایران و خاورمیانه اس//ت، تصریح کرد: این ش//رکت توانسته با بهرهمندی از ظرفیت خوب در بخش صنعت و واحدهای دانش//گاهی پیوند خوبی در این حوزه برقرار کند. ش//رکت غشاگس//تر داالهو از ش//رکتهای تابع ایدرو ماه گذشته نیز با ش//رکت ZSM چین قرارداد انتقال دانش فنی و خرید ماش//ینآالت آبشیرینکن «هایتک» اس//مز معکوس را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیاتعامل ایدرو و هیات چینی امضا کرده بود. فناوری پیشرفته «فیلترهای ممبران» تاکنون در اختیار کش//ورهای امریکا، ژاپن، کره و چین بوده اس//ت. ای//درو با قرارداده//ای اخیر خارجی و داخلی خود زمینه بومیس//ازی و انتقال دانش فنی حیاتی را فراهم میآورد. ش//یرین کردن آب از طریق فیلترهای ممبران پیش//رفتهترین و کمهزینهترین شیوه تولید آب شیرین از آب شور و تلخ است.

8 صفحه قیمت: 1000 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.