تسریع در حرکت نقدینگی به سمت تولید

Sanat Newspaper - - خبر -

آخری//ن گزارشه//ای بان//ک جهان//ی از کاه//ش ۲۱ رتبهای ایران در ش//اخص بهبود فضای کسبوکار حکایت میکند. این اتفاق در حالی رخ داده که ایران ظرفیتهای بسیاری برای رشد و فعالی//ت اقتصادی دارد. با این ح//ال دلیل اصلی ای//ن کاهش رتب//ه را میت//وان در ریس//ک س//رمایهگذاری جستوجو کرد. پ//س از اینک//ه ترام//پ تصمیم گرف//ت ای//ران را تحریم کند دو اتف//اق رخ داد که هر دو بر فضای کس//بوکار در ایران تاثیر داشت. یکی از این اتفاقها افزایش ریس//ک س//رمایهگذاری در ایران ب//ود و اتفاق دوم کاه//ش ارزش پول ملی اس//ت که هر دو باعث آس//یبهای اقتصادی شدند.

با این حال ایران میتواند با استفاده از ظرفیتهای موجود برای جذب س//رمایههای خارجی و ورود س//رمایه به بخش تولید در این ش//اخص به رش//د مناسبی دس//ت یابد. آنچه امروز باعث میش//ود دولت در این زمینه با مش//کل روبهرو باش//د، نبود اعتماد بین سرمایهگذاران برای ورود سرمایه به تولید است.

دولت باید در ماههای آینده تالش کند تا اعتماد از دس//ت رفته دوب//اره بازگردد. این کار س//ادهای نیس//ت. اگر دولت بتواند در این برنامه موفق عمل کند بدون شک در دورههای اقتصادی بعد با رش//د اقتص//اد و صنعت روبهرو خواهیم بود. این در حالی اس//ت که اگر دولت در این زمینه نتواند موفق عمل کند شاهد خروج سرمایه از کشور خواهیم بود.

م//ردم تا ح//دی میتوانند نقدینگی موج//ود در جامعه را حفظ کنند، از دورهای به بعد مردم باید برای این س//رمایهها فکری کنن//د. اگر نقدینگی موجود در جامع//ه وارد بانکها نشود، بخش قابلتوجهی از آن از کشور خارج میشود.

در دیگر حوزهها نیز باید تالش ش//ود. یکی از مواردی که در بهبود فضای کسبوکار اهمیت ویژهای دارد، زمانی است که برای صدور مجوزهای موردنیاز الزم است. سرمایهگذاران برای ص//دور مجوز فعالی//ت باید به ادارهها و دس//تگاههای مختلف مراجعه کنند و با وجود اینکه این مسائل و مشکالت مطرح شده اما رس//یدگی جدی نمیشود. دولت باید تالش کند انگیزه س//رمایهگذاران برای س//رمایهگذاری در کش//ور بیشتر شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت با قراردادن بخش//نامهها و مس//یر طوالن//ی اداری پیشروی س//رمایهگذاران، ورود سرمایه به بخش تولید را دشوار کرده اس//ت. راهاندازی کس//بوکار برای س//رمایهگذاران روندی طوالنیمدت دارد. بر این اس//اس باید تا جایی که میش//ود این مسیر را کوتاه کرد. حرکت سرمایه از قالب نقدینگی در جامعه تا ورود به بخش تولید باید با بیش//ترین سرعت انجام شود و دولت نباید مانعی بر این موضوع ایجاد کند.

محمد‌حس ‌ننژاد عضو‌کمیسیون‌اقتصادی‌ مجلس‌شورای‌اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.