بازنشستگی یـا بازنشاندگی؟

Sanat Newspaper - - خبر -

قان//ون منع بکارگیری بازنشس//تگان ت//ا چند هفته دیگر اجرا میش//ود اما آیا بازنشستگانی که سالها در پس//تهای مدیریتی حضور داش//تند همچون دیگران راهی خانه میش//وند ی//ا از بنگاههای اقتصادی ش//به دولتی سر در میآورند؟

ب//ه گ//زارش ایرن//ا، قان//ون ممنوعی//ت بکارگیری بازنشس//تگان از جمله قوانین بحثبرانگیز با موافقان و مخالفان بس//یار اس//ت. مخالفان، این قانون را مغایر با شایستهساالری و موافقان آن را زمینهای برای استفاده از خالقیت جوانان میدانند.

دوم مرداد س//ال جاری نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشس//تگان را اصالح و محدودیتهای جدیدی را در این قانون اعمال کردند.

۷۲ ش//هریور نی//ز رئیسجمهوری در اج//رای اصل یکصد و بیس//ت و س//وم قانون اساس//ی جمه//وری اس//المی ای//ران، آن را ب//ه «س//ازمان اداری و اس//تخدامی کشور» ابالغ کرد و ۱۳شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.

بر اس//اس ای//ن قان//ون که ب//ا هدف بکارگی//ری جوان//ان در مس//ئولیتهای اجرای//ی تهی//ه و تصویب ش//ده اس//ت، استانداران، س//فیران، معاونان وزیران و ایثارگ//ران کمتر از ۰۵ درصد مش//مول منع بکارگیری بازنشس//تگان میش//وند و نمیت//وان در این جایگاهه//ا از نیروی بازنشسته استفاده کرد.

همچنین بکارگیری بازنشس//تگان در نیروهای مس//لح با مجوز فرمانده معظم کل ق//وا مجاز اس//ت. وزارت اطالعات نی//ز میتواند تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی از بازنشس//تگان استفاده کند.

به گفته «جمش//ید انص//اری» رئیس س//ازمان امور اداری و اس//تخدامی کش//ور، ۰۱۲ نف//ر از مقامه//ا و مس//ئوالن دولتی بهج//ز وزارت اطالع//ات و نیروهای مس//لح مش//مول اصالحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان میشوند و دستگاههای دولتی باید تا ۶۲ آبان نس//بت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند.

با نزدیک ش//دن به زمان تعیین شده به سراغ بهمن آرمان، هوشیار رستمی و غالمرضا علیزاده کارشناسان اقتصادی رفتیم و با آنان درباره این قانون و سرنوش//ت مدیران پس از بازنشستگی گفتوگو کردیم.

‹شایست ‹هساالری‹به‹سن‹نیست ‹

بهمن آرمان گفت: مطرح کردن ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یک بحث انحرافی بوده و کسانی این نظر را مطرح کردند که میخواستند کار را از کاردان گرفته و به افراد بیتجربه بدهند.

وی اف//زود: در هیچ ج//ای جهان برای برخی کارها س//ن مشخصی تعیین نشده است، برای نمونه استاد دانشگاه تا زمانی ک//ه موث//ر باش//د تدریس میکن//د یا در مجلس س//نای امریکا نمایندگانی با بیش از ۰۸ سال حضور دارند.

این کارش//ناس اقتص//ادی تاکید کرد: در ظاه//ر هدف از ممنوعی//ت بکارگیری بازنشستگان ایجاد اش//تغال است اما این بحث، همان شمش//یر دولبهای اس//ت که چند س//ال پیش هم با آن روبهرو ش//دیم و مجوز تاسیس خواربار فروشی، داروخانه و خشکش//ویی را آزاد کردیم و در نهایت ش//غلهایی ایجاد ش//د که مولد نبودند و پس از چند سال شاهد گسترش بیرویه آنها هستیم.

به گفت//ه وی، ممنوعی//ت بکارگیری بازنشس//تگان راه//کار خوب//ی برای رفع بی//کاری نیس//ت بلکه برای اش//تغال ب//ه افزایش س//رمایهگذاری و بهب//ود فضای کسبوکار نیازمندیم.

آرمان گفت: مطرح کردن این موضوع در تضاد کامل با شایستهس//االری است زیرا شایستهساالری به سن و س//ال ارتباطی ندارد. سن مبنای درستی برای گزینش افراد نیست و در هیچ جای جهان اعمال نمیشود.

«در دولتهای گذش//ته با هدف جوانگرایی افرادی روی کار آمدند که دانش، توان و بینش کافی نداشتند؛ بنابرای//ن نباید کاری کنیم که به س//اختار اقتصادی و مدیریتی آسیب وارد شود».

‹بحران‹جانشینی‹نداریم ‹

یک کارشناس اقتصادی دیگر دیدگاه متفاوتی دارد: ممنوعیت بکارگیری بازنشس//تگان قانون خوبی است زیرا جامعه با مسئله «سندرم پیرمردی» روبهرو است.

هوش//یار رس//تمی توضیح داد: بس//یاری از مدیران در دس//تگاههای مختلف پیرند و عرص//ه را به جوانان نمیدهن//د و از بانوان نی//ز در مدیریتها استفاده نمیکنند.

وی افزود: این مدیران در همه دولتها بودهاند و حتی با سفارش، فرزندان خود را نیز در سمتهای مختلف وارد کردهاند که این موض//وع موجب بیماری بخش اداری کشور شده است.

رستمی تاکید کرد: برخی ادعا میکنند با اج//رای ای//ن قانون بحران جانش//ینی خواهیم داشت که من این مسئله را قبول ندارم.

«در دوران پ//س از انقالب افرادی روی کار آمدند که تجربه مدیریتی نداش//تند ام//ا مدی//ران موفق//ی بودن//د و کارهای شایستهای انجام دادند».

ای//ن کارش//ناس اقتصادی گفت: به ط//ور یقین این بازنشس//تگان پس از اج//رای قانون دس//ت از فعالیت برنمیدارن//د و ج//ذب بخشه//ای خصوص//ی و حتی خصولتیها میشوند و فرصتهای اشتغال را از جوانان میگیرن//د که ای//ن رویه نیز برای اقتصاد کش//ور مضر است.

وی افزود: با توجه به اینکه از نظر قانونی ممنوعیتی ب//رای جذب این افراد در بخشه//ای غیردولتی وجود ندارد، بنابراین باید در این زمینه برنامهریزی الزم شود.

‹رانت‹بازنشستگان‹در‹بخ ‹شهای‹خصوصی ‹

یک کارش//ناس ح//وزه کار گفت: باید فض//ا را برای فعالیت جوانان فراهم کنیم و با هدف ارتقای بهرهوری و کارآیی سازمانها، از خالقیت آنان استفاده کنیم.

غالمرضا علیزاده ادامه داد: بازنشستگانی که ۰۳ سال خدمت کردهاند، به طور معمول خالقیت و نوآوری الزم را ندارند و بیشتر به ادامه کار به شکل سنتی متمایلند و از ای//نرو میت//وان از تجربهه//ای آنه//ا در برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی استفاده کرد. علیزاده بیان کرد: بسیاری از بازنشستگان بخشهای کلی//دی س//ازمانها را اش//غال کردهاند و عالوه ب//ر حقوق بازنشس//تگی، حقوق دیگری نیز دریاف//ت میکنند که از نظر قانونی درس//ت نیس//ت؛ درواقع میتوان گفت اینها شیفتگان خدمت نیستند بلکه به دنبال منافع مالی خود هستند.

«همچنی//ن برخی افراد پ//س از پایان خدم//ت در س//ازمانهای دولتی جذب بنگاهه//ای خصوص//ی همچ//ون بانکها میش//وند و برای تحقق اهداف آن بخش خصوصی از قدرت رانتی که در س//ازمان پیشین داشتند، استفاده میکنند».

این کارش//ناس اقتص//ادی تاکید کرد باید در حلقههای مدیریت ارش//د جامعه بازنگری شود.

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از جمله قوانین بحثبرانگیز با موافقان و مخالفان بسیار است. مخالفان، این قانون را مغایر با شایستهساالری و موافقان آن را زمینهای برای استفاده از خالقیت جوانان میدانند

هوشیار رستمی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان قانون خوبی است زیرا جامعه با مسئله «سندرم پیرمردی» روبهرو است بسیاری از مدیران در دستگاههای مختلف پیرند و عرصه را به جوانان نمیدهند

بهمن آرمان مطرح کردن ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یک بحث انحرافی بوده و کسانی این نظر را مطرح کردند که میخواستند کار را از کاردان گرفته و به افراد بیتجربه بدهند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.