تنها‹را‹هحل،‹سهمیه‹بندی‹بنزین‹است

Sanat Newspaper - - خبر -

عض//و کمیس//یون انرژی مجلس ش//ورای اسالمی گفت: تنها راه کاهش مصرف سوخت سهمیهبندی بنزین است که تا چند ماه دیگر عملیاتی میشود.

هدای//تاهلل خادمی با اش//اره به طرح دولت برای کنترل مصرف س//وخت به ایس//نا گفت: دول//ت تا ام//روز برنامه م//دون و دقیقی برای مدیری//ت مصرف س//وخت در کش//ور ندارد، با این حال باید س//همیهبندی س//وخت برای خودروه//ا را در نظر داش//ت ام//ا هنوز در این زمینه تصمیم نهایی گرفته نش//ده اس//ت. او ادام//ه داد: با این حال ب//رای کنترل و کاهش مص//رف باید موضوع دو نرخی ش//دن مدنظر قرار گیرد تا اگر فردی مصرف بیش//تری دارد سوخت را گرانتر خریداری کند.

نماین//ده مردم ای//ذه و باغملک در مجلس دهم ش//ورای اسالمی بیان کرد: از آنجایی که در زمان تحریم هستیم و احتمال دارد نتوانیم س//وخت وارد کنیم، همچنی//ن میزان قاچاق س//وخت افزایش یافته اس//ت، به نظر میرسد اگر خامفروش//ی نمیکردی//م و نفت خام را به فرآوردهها با ارزشافزوده بیشتر از جمله بنزین تبدی//ل میکردیم، امریکا و کش//ورهای دیگر نمیتوانستند به راحتی ایران را تحریم کنند.

وی تاکید کرد: با خام فروش//ی نکردن نفت میتوانس//تیم صادرات بنزین به افغانس//تان، پاکس//تان و سایر کش//ورهای همسایه داشته باش//یم ن//ه اینکه نگ//ران کمب//ود بنزین و به فک//ر راهه//ای واردات بنزین باش//یم. خادمی با تاکی//د بر اینکه تنها راهحل س//همیهبندی و احیای کارت س//وخت اس//ت، بیان کرد: راه دیگر میتواند گران کردن س//وخت باش//د که با توجه به شرایط کشور، نه اقتصاد و نه مردم تحمل این گرانی را ندارد، البته معلوم نیس//ت نرخ سوخت در کشور چه مبلغی است و گفته میشود درحالحاضر ارزان فروخته میشود.

ای//ن نماینده مجلس توضیح داد: از آنجایی که هر روز ارزش پول ملی کش//ور کاهش پیدا میکند که دالیل اقتصادی دارد حتی اگر نرخ سوخت را لیتری ۰۱ هزار تومان درنظر بگیریم ۶ ماه آینده نیز این نرخ به دلیل کاهش ارزش ریال در مقابل دالر، ارزان بهش//مار میرود اما در کشورهایی که اقتصاد درستی دارند ارزش پول ملیش//ان در مقایس//ه با ارزهای خارجی ثابت میماند، س//الها اس//ت که نرخ سوخت ثابت میماند، ارزان نیست و قاچاق نمیشود.

خادمی در پایان گفت: اگر مصرف س//وخت مدیریت ش//ود، با راهاندازی دو فاز پاالیش//گاه س//تاره خلیجف//ارس دیگر نیازی ب//ه واردات بنزین نخواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.