پرداخت ۰۲ روزه تسهیالت اشتغالزایی از سوی بانکها

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

استاندار تهران تاکید کرد که بانکها و صندوق کارآفرینی امید باید در مدت ۰۲ روز تا پایان آبان تسهیات اشتغالزایی را پرداخت کنند. به گزارش ایس//نا، محمدحسین مقیمی در جلسه کارگروه اشتغال استان تهران با بیان اینکه ۵ میلیارد و ۰۰۶ میلیون ریال طرح روس//تایی و عشایری برای تسهیات به بانکها ارس//ال شده، اظهار کرد: همه نهادهای استان باید خدمتگزار مردم باشند و باید با رویکرد دیگری در پرداخت تسهیات اشتغالزایی روبهرو شویم. استاندار تهران یادآور شد: طرحه//ای مصوب کمیته فنی کارگروه اش//تغال به بانکها و صندوق کارآفرینی امید بای//د در مدت ۰۲ روز تا پایان آبان تسهیات اش//تغالزایی دریافت کنند. مقیمی افزود: کارگاهها باید در کشور فعال ش//وند تا اشتغال مهیا شود. در شرایطی که دش//من تمامعیار علیه کش//ور در جن//گ اقتصادی قرار گرفته و نیاز است همه نهادها، مسئوالن و بانکها با تمام قوا وارد ش//وند. وی ادادمه داد: اعتبار پرداخت تسهیات اشتغال روستایی عشایری از محل صندوق توسعه ملی تامین شده و قابل قبول نیس//ت که قراردادی بدون دلیل از سوی بانکها برگشت داده ش//ود. اس//تاندار تهران از عملکرد مدیران کل دفتر روستایی و عش//ایری استانداری، دفتر جذب و حمایت از س//رمایهگذاری و اداره کار اس//تان در جمعآوری و ارسال پرونده تسهیات اشتغال به بانکها قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.