مشکالت مالی و نبود انگیزه برای نوسازی و بهسازی ماشینآالت

Sanat Newspaper - - قطعه -

صنع//ت کش//ور ش//رایط مناس//بی ن//دارد و ب//ه تب//ع وضعی//ت صنع//ت قطعه هم رضایتبخ//ش نیس//ت. آنچه چالشه//ا را بیش//تر ک//رده مش//کالت مال//ی و دیرک//رد پرداخته//ا ب//وده که س//بب ش//ده نقدینگی در واحدهای تولی//د کاهش زیادی داش//ته باشد. مشکالت مالی وضعیت را نامطل//وب و پیچی//ده میکند زی//را توان ادامه تولید را از صنعتگر میگیرد. در این ش//رایط واحدهای تولید ناگزیر به تعطیلی هستند و آنها که میمانند توان س//رمایهگذاری دوباره برای نوسازی و بهسازی ماشینآالت و تجهیزات خود را ندارند.

با وج//ود چالشهای مالی برخی قطعهس//ازان برای خرید ماش//ینآالت جدید اقدام کرده و سرمایهگذاری داشتهاند اما تعدادش//ان بس//یار محدود اس//ت. با توجه به معوقات بیشتر قطعهس//ازان منابع مالی مناس//ب برای سرمایهگذاری جدید وجود ندارد و کارخانههایی که به این سمت حرکت کردهاند ناگزی//ر به تامی//ن هزینهها از طریق دریاف//ت وامهای بانکی بودهاند. از س//وی دیگر بهرههای باال با توجه به حاشیه سود بس//یار ناچیز این صنعت، فشار زیادی را به تولیدکننده وارد میکند. اگر قطعهسازی وام میگیرد و سرمایهگذاری دوباره دارد ش//خصی بوده و کمک یا حمایت دولتی وجود ندارد. در بلندمدت اینگونه سرمایهگذاریها صرفه اقتصادی نداشته و ادامه فعالیت را مختل میکند.

تامی//ن س//رمایه در گردش قطعهس//ازان انگی//زهای برای روزآمدی در امر تولید خواهد بود زیرا درحالحاضر با مشکالت مالی که هر روز منجر به تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی شده انگیزه الزم برای افزایش تولید و نوسازی ماشینآالت از بین رفته است. با افزایش قیمت نهادههای تولید چالشهای مالی افزون ش//ده و تمام انرژی و وقت صنعتگر صرف تامین مایحتاج روزانه واحد صنعتیاش شده است.

از س//وی دیگر برای پیش//برد امور و انجام کارهای گروهی نباید تنها متمرکز مرکز بود و باید در امر تامین قطعه از توان و ظرفیت تولیدکنندگان سایر استانها هم بهره برد.

حسن زارعنژاد رئیس انجمن قطعهسازان استان قزوین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.