حنایتحریمهای بیرونیدرمقابلخودتحریمیها رنگی ندارد

در‹گف‹توگو‹با‹«گسترش‹صنعت»‹مطرح‹شد‹

Sanat Newspaper - - قطعه -

مرحله دوم تحریمها در حالی آغاز میش//ود که صنعتگران معتقدند ای//ن تحریمها نمیتواند تاثیر زی//ادی روی تولیدات داخلی داش//ته باش//د. آنها بیشتر مش//کالت کنونی را ناشی از خودتحریمیها دانس//ته و عن//وان میکنند این صنایع باالدس//تی و پاییندس//تی هس//تند که با عملکرد نامناس//ب یکدیگر را دچار چالشهای اساسی کردهاند. ضمن آنکه برنامههای تس//هیالتی ازسوی مدیران دولتی در حد حرف باقی مانده است و اجرایی نمیشود.

به نظر میرس//د، تحریمها فرصتی برای خالقیت و نوآوری اس//ت و بهنوعی انگیزه افراد را برای غلبه بر چالشهای خارجی بیش//تر میکن//د. از اینرو، تالشها در راس//تای ادامه حیات نه تنها فشارهای خارجی را کمرنگ کرده، بلکه پویایی بیش//تری را برای واحدهای صنعتی به ارمغان میآورد، بهشرط اینکه مشکالت داخلی برطرف شوند.

صنعت خ//ودرو بهعنوان یک//ی از حوزههایی که نوک پیکان اهداف تحریمی امریکا قرار گرفته، عزم خ//ود را جزم کرده تا تولید را مانند ش//رایط عادی ادامه دهد. حال باید دید فعاالن این صنعت چقدر میتوانند با کاهش وابس//تگی خود به شرکتهای خارجی فعالیت خود را ادامه دهند و ظرفیت بخش صنعت برای داخلیسازی قطعات مورد نیاز وارداتی چقدر است.

‹ب ‹یاثری‹تحری ‹م‹بیرونی‹با‹افزایش‹قیم ‹تها‹ ‹

احمدرض//ا رعنایی، عض//و هیاتمدی//ره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور در اینباره ب//ه «گس//ترشصنعت» گفت: صنع//ت قطع//ه به لح//اظ عل//م و تجرب//ه کارنامه مطلوبی دارد و تنها مش//کل آن وجود کاستیهایی در بخش ماش//ینآالت و س//رمایه اس//ت. در واقع نوسازی تجهیزات و بهینهسازی خطوط تولید یکی از نیازهای فعلی این صنعت است.

وی اف//زود: تحریمه//ا نمیتوان//د ب//ر نوس//ازی ماش//ینآالت و تجهی//زات تاثی//ر زی//ادی داش//ته باش//د و مانع بزرگ//ی ایجاد کند زی//را این قابلیت وج//ود دارد که بخش//ی از ای//ن س//ختافزارها با توانمندیه//ای داخل//ی س//اخته ش//ود. همچنین بخش//ی از ماش//ینآالتی که در صنایع دیگر بدون اس//تفاده مانده را میتوان به بخشهای مورد نظر منتقل کرد.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی استان مرکزی مهمترین چالش برای نوس//ازی تجهی//زات واحدهای تولی//دی را کمبود نقدینگی دانست و گفت: اگر خودروسازان بدهی و مطالبات قطعهسازان را بپردازند و سازکاری ایجاد و س//رمایه در گردش قطعهساز تامین شود، بهطور قطع این تحریمها اث//ر خاصی روی صنعت بهویژه صنعت خودرو نخواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: کشور به لحاظ انرژی، نیروی انس//انی متخصص و تجربه کمب//ودی ندارد، فقط ضعف ما منجسم عمل نکردن در بهرهمندی از این ظرفیته//ا کنار یکدیگر اس//ت. البته دلیل این امر نیز دلسردی تولیدکنندگان ناشی از فشارهای مالی بوده که انگیزه آنها را از بین برده است.

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: بهعنوان نمونه، منابع//ی که باید قطعهس//از برای بخ//ش تحقیق و توسعه، نوس//ازی و بهینهس//ازی خط تولید، تهیه م//واد اولیه و پرداخ//ت حقوق نیروی انس//انی در اختیار داش//ته باش//د، بهنوعی بلوکه ش//ده و بهای محصوالتش ب//ه موقع پرداخت نمیش//ود. به این ترتی//ب و با ادامه این ش//رایط اعتبارش را در بازار از دس//ت داده و تمام معادالت مالی او بهم ریخته است.

عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور با بی//ان اینکه مطالبات معوقه و تامین نش//دن سرمایه در گردش قطعهساز، چالش بزرگ بخش تولید و داخلیسازی قطعات اس//ت، گفت: با توجه به ۳ تا ۴ برابر شدن نرخ نهادهه//ای تولی//د تحریمهای بیرون//ی تاثیر زیادی بر این بخشها ندارد.

‹مناف/ع‹صنعتگ/ران‹ب/ه‹یکدیگ/ر‹گ/ره‹ ‹ خورده

رعنایی درباره چگونگی تامین سرمایه در گردش قطعهس//ازان گف//ت: نخس//ت باید خودروس//ازان ۰۲هزار میلیارد تومان بدهی خود را تس//ویه کنند ت//ا خون تازهای در رگه//ای تولید جریان یابد. به این ترتیب منابع الزم جهت بهینهس//ازی خطوط و تهیه مواد اولیه در اختیار صنعتگر قرار میگیرد.

او افزود: اگر این امر محقق شود با وجود تحریم، میت//وان تیراژ تولی//د و درصد داخلیس//ازیها را افزایش داد.

رئی//س انجم//ن تخصص//ی صنای//ع همگ//ن نیرومحرک//ه و قطعهس//ازی کش//ور تاکی//د کرد: بهعنوان یک قطعهساز این اطمینان را میدهم که بهدلیل توانمندی باالیی که در صنعت قطعه وجود دارد، میتوانیم ب//ر تحریمها غلبه کنیم و تنها این تحریمهای داخلی است که مشکلساز شدهاند.

این صنعتگر ب//ا بیان اینک//ه برنامهریزی وزارت صنع//ت، معدن و تجارت و نیز خودروس//ازان باید درراس//تای راهاندازی و پویای//ی واحدهای صنعتی باش//د، گف//ت: این تحریمه//ای داخلی اس//ت که قطعهس//از را فل//ج ک//رده و ۰۵درص//د واحدهای قطعهسازی بهدلیل مشکالت داخلی، غیرفعال شده یا با کمترین ظرفیت در حال تولید هستند.

رعنای//ی عن//وان ک//رد: ای//ن نتیج//ه ناش//ی از تصمیمگیریهای نادرس//ت در س//طوح باالست و اینکه خودروس//از باور ندارد منافعش با قطعهس//از یکی است. منافع خودروساز به منافع قطعهساز گره خورده و پیش//رفت یکی منوط به پیشرفت دیگری است.

‹غلبه‹تحریم‹های‹داخلی‹بر‹تولید ‹

در ادام//ه عضو انجم//ن مدیران صنایع خراس//ان رضوی ه//م بهعن//وان یکی از فعاالن صنعت قطعه ب//ه گرانی و کمبود مواد اولیه داخلی اش//اره کرد و مشکالت این بخش را بی//ش از تحریمها و واردات م//واد اولیه دانس//ت. محمد من//وری، در گفت و گو با «گسترش صنعت» با گالیه گفت: بیش//تر مش//کالت مربوط به امور داخلی و مواد اولیهای اس//ت که در داخل تولید و تامین میشود. مس، فوالد ...و در کشور تولید میشود اما پرسش این است که چرا به بازار عرضه نمیش//ود، چرا باید برای این مواد، بازار آزاد و س//یاه داش//ته باشیم، چالش اساسی این مسئله است.

او افزود: صنع//ت در بحث دانش فنی، ظرفیته//ای تولی//د ...و مش//کلی ندارد. امروز کس//انی که در صنعت قطع//ه فعالیت دارند بهدلی//ل کمب//ود و نبود م//واد اولیه م//ورد نیاز، با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هس//تند. ضروری است در شرایط فعلی این معضل رفع شود.

ای//ن صنعتگر خاطرنش//ان کرد: م//ا متخصصان و کارشناس//ان زیادی در کش//ور داری//م نیروهای تحصیلکرده، جوان و آماده کار که میتوانند تولید را با آخرین فناوری ادام//ه دهند. تمام صنعتگران از جمله قطعهس//ازان میتوانند نیازهای خط تولید صنایع داخلی را تامین کنند اما برخی عملکردها از سوی عدهای از تولیدکنندگان داخلی باعث شده تا تولید محصوالت نهایی با چالشهای زیادی روبهرو باشد.

‹پروژ ‹ههای‹جدید‹با‹کمبود‹مواد‹اولیه‹ ‹ زمین‹گیر‹شدند‹

من//وری با بیان اینکه قطع//ات تولیدی خود را تا ۰۷درصد داخلیس//ازی کرده، گفت: ما پروژههای زیادی برای داخلیس//ازی قطعات دنبال میکردیم اما کمبود و گرانی مواد اولیه انجام برخی از آنها را متوقف کرده است.

وی اظهار کرد: تولید محصوالت از س//ال گذشته تا امس//ال به لحاظ تع//داد افزایش یافته و قرار بود این امر ادامه پیدا کن//د اما معضل تهیه مواد اولیه ادامه راه را با مش//کل روبهرو کرده اس//ت. بهعنوان نمونه، شمش آلومینیوم، سال گذشته ۶هزار تومان بود، ۲ م//اه پیش ۲۱هزار تومان عرضه میش//د و درحالحاضر با ۲۳ ت//ا ۵۳هزار تومان در بازار پیدا نمیش//ود. این وضعیت نیاز به رسیدگی و نظارت دارد.

او ادام//ه داد: فوالد مبارک//ه تولیدکننده داخلی اس//ت و مواد اولیه مورد نیاز آن هم از داخل تهیه میش//ود چرا به دست صنعتگر نمیرسد؟ چرا من قطعهس//ازان باید ب//ا التماس از یک انب//اردار ورق فوالد مورد نیاز خود را به هر قیمتی خریداری کنم تنها برای اینکه خط تولیدم نخوابد؟

عض//و انجمن مدی//ران صنایع خراس//ان رضوی ب//ا تاکید بر اینک//ه مواد اولیه ه//ر قطعهای تامین ش//ود میتوان با کمک دانش داخلی و متخصصان آموزشدی//ده طراحی و س//اخت آن را دنبال کرد، گف//ت: اتفاق//ا تحریمه//ا بهتری//ن موقعی//ت برای صنعتگران بهمنظور افزایش فعالیتها و نشان دادن توانمندیهای داخلی اس//ت. م//ن تولیدکننده اگر مطمئن باشم مواد اولیه مورد نیازم قابل تهیه است طراحی قطعات را سفارش میدهم و با قالبسازی بس//یاری از قطعاتی که پیش از این وارد میش//د، داخلیس//ازی را با باالترین درصد ادامه میده//م. ضمن آنکه افزایش تولید زمینه اشتغالزایی را بهوجود م//یآورد و میت//وان از نیروه//ای ج//وان و متخصص بیش//تری بهره برد. ‹‹‹بی‹اث/ر‹ش/دن‹تس/هیالت‹با‹ چال ‹شها

من//وری ک//ه بی//ش از ۰۰۳ نوع محص//ول (قطع//ات منفصله) را در واحد صنعتی خ//ود تولید میکند، ادامه داد: اس//تارت بهطور کامل در ش//رکت ما تولید میش//ود و چون برخ//ی قطع//ات آن ج//زو قطعات مصرفی است بهطور جداگانه برای بازار لوازم یدکی هم تولید و تامین قطعه داریم.

او یادآور ش//د: این قطع//ات پیشتر از چین وارد میشد که سهم بازار داخل را برای تولیدکننده کم کرده اس//ت، ضمن آنکه قدرت رقابت را از صنعتگر گرفت//ه بود. ب//ا ممنوعی//ت واردات محصوالتی که تولید مش//ابه داشتند فضا به سود تولید داخل شد اما متاس//فانه دوباره مش//کل مواد اولیه صنعتگر را گرفتار خود کرده است.

این فعال صنعت قطعه با اشاره به کمبود قطعات گفت: ما پیشتر نقطه صف//ر برای محصوالت انبار ش//ده خود نداش//تیم اما درحالحاضر ۰۴درصد از قطع//ات دارای نقطه صفر هس//تند. ب//ه این معنی که اگر در گذش//ته با تماس مشتری میتوانستیم بالفاصل//ه محصوالت را ارس//ال کنی//م امروز برای ۰۴درصد کاالها موجودی انب//ار نداریم چون مواد اولیه مورد نیاز برای تولید به دس//تمان نرس//یده اس//ت. به عنوان نمونه، به دلیل نداشتن مواد اولیه س//اخت یک قطعه تکمیلی، قطعه اصلی س//اخته نشده و به شکل ناقص در کارخانه دپو شده است.

عض//و انجمن مدی//ران صنایع خراس//ان رضوی ادامه داد: قیمته//ا کمر تولید را خم کرده و مس که کیلوی//ی حدود ۰۳ه//زار تومان ب//ود امروز به ۰۹هزار تومان رس//یده اس//ت. چرا؟ در این شرایط چگونه تولیدکننده میتواند فعالیت داش//ته باش//د و محص//والت رقابت//ی تولی//د کند. حت//ی در این ش//رایط هم قطعهس//از راضی به تهیه م//واد اولیه با نرخ باال اس//ت اما متاس//فانه در ب//ازار موجودی نیس//ت. به عنوان مثال، ۲ ماه اس//ت سیم الکی را س//فارش دادهایم ولی هنوز به دس//تمان نرسیده است.

‹همت‹تولیدکنندگان‹با‹وجود‹مشکالت ‹

منوری درباره وابس//تگی ارزی این واحد صنعتی گف//ت: فق//ط ۵۱درصد م//واد اولیه م//ورد نیاز ما وارداتی است که البته راحتتر قابل تهیه هستند.

وی با اشاره به خرید تجهیزات جدید در راستای توس//عه داخلیسازی با فناوری روز دنیا اظهار کرد: دستگاه پرس جدید خریداری شده تا برخی قطعات از جمله شفتدنده، استارت، گیربکس ...و با فناوری روز ساخته شوند. قالبها آماده شده و نمونهها هم ساخته شدهاند. داخلیسازی این قطعات قرار است برای نخس//تین بار در ش//رکت ما انجام ش//ود. این قطعهساز اظهار کرد: میتوانیم با توانمندی داخلی ظرفیت تولید را ۲براب//ر افزایش دهیم، ضمن آنکه داخلیس//ازیها را هم توسعه داده و وابستگی خود را کاه//ش میدهیم.من//وری در پای//ان تاکید کرد: انتظ//ار حمایتهای مالی از دول//ت نداریم اما باید قیمتگذاری م//واد اولیه داخل//ی را کنترل کند و روی این بازار نظارت بیشتری داشته باشد.

‹سخن‹آخر ‹

ب//ا وجود اینکه قیمت خودرو از س//وی ش//ورای رقابت تعیین تکلیف ش//ده و اجازه افزایش قیمت ب//ه آن داده نمیش//ود اما نرخ نهادهه//ای تولید از جمل//ه مواد اولیه که در داخل تولید میش//وند در ۲ سال گذش//ته روند صعودی زیادی داشته است. افزای//ش قیمتها در این حوزه از نیمه دوم س//ال ۵۹ آغ//از ش//د و گالیهه//ای بس//یاری را بهدنبال داشته اس//ت. صنعتگران بارها عنوان کردهاند باید عملکرد به شکل کامل باشد و این، نوعی تناقض در رفتارهای اجرایی است که قیمت برخی محصوالت تحت کنترل باش//د و دستهای دیگر در بازار تعیین تکلیف شوند.

محمد منوری پروژههای زیادی را برای داخلیسازی قطعات دنبال میکردیم اما کمبود و گرانی مواد اولیه برخی از آنها را متوقف کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.