هزینههای سربار تولید خودرو کاهش یابد

Sanat Newspaper - - قطعه -

عض//و هیأترئیس//ه کمیس//یون صنایع و مع//ادن مجلس ش//ورای اس//المی با بیان اینک//ه افزایش قیمت خ//ودرو در کارخانه از جهاتی منطقی است، گفت: پیش از چنین اقدامی باید هزینههای سربار تولید خودرو ارزیابی و کاهش پیدا کند.

بهگزارش اقتصادآنالین، سعید باستانی اظهار کرد: در سال ۱۹ هم همین اتفاق افتاد و خودروس//ازها ۵ تا ۰۱درصد زیر قیمت، برای متعادل شدن بازار، خودرو به بازار عرضه کردند. همی//ن رویه هم باید ام//روز ادامه پیدا کند ت//ا زمانی که به نوعی بازار کنترل ش//ود. بنابراین ب//ه لحاظ منطقی میتوان این را پذیرفت که این افزایش قیمت انجام ش//ود اما مسئله هزینههای سربار تولید مطرح است.

وی در ادامه افزود: بخشی از آنالیز قیمتی که خودروسازها ارائ//ه میدهند ناش//ی از افزایش قیمت مواد اولیه اس//ت که بخ//ش عمدهای از آن هم به قیمت ارز برمیگردد زیرا برخی م//واد اولیه قطعات خودرویی وابس//تگی زی//ادی به خارج از کشور دارند. بنابراین یک بخشی از افزایش قیمت را میتوان ارزیابی و محاسبه کرد.

عضو هیأترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی با بیان اینکه اختالف نظر مجلس با خودروس//ازها در هزینههای س//ربار خودرو اس//ت، گفت: م//ا معتقدیم که هزینههای س//ربار خودرو را خودروسازها و دولت باید کاهش دهند. این هزینهها شامل مازاد بودن تعدادکارکنان، پرداخت سود بانکی باال و شرکتداری خودروسازهاست که مردم نباید این هزینههای سربار را بپردازند.

باستانی در ادامه افزود: خودروسازان ساالنه حدود ۵ هزار و ۰۰۲ میلیارد تومان سود بانکی پرداخت میکنند که طبیعتا روی هزینههای سربار و قیمت تمام شده تاثیر دارد.

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی خاطرنش//ان کرد: همچنین حدود ۰۵۱ش//رکت زیرمجموعه خودروسازیها هستند که خودروسازها باید این شرکتها را مدیریت کنند که هزینهها را کاهش دهند. باستانی در پایان اظهار کرد: حرف خودروسازان درست است و باید خودرو را با قیمت واقعی بفروشند اما در عین حال باید هزینههای سربار را کاهش داد تا قیمتها منطقیتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.