معضل‹تایرسازان؛‹از‹بازی‹شریکان‹خارجی‹تا‹سوءاستفاد‹ههای‹داخلی‹

Sanat Newspaper - - بینالملل خودرو -

ثب//ات ن//رخ تایر، افزایش چن//د برابری نرخ م//واد اولیه، تحریم خارج//ی، قطع همکاری مالی و اعتباری خارجیها و عمل خودسرانه برخی شرکتهای داخلی در تامین مواد اولی//ه، عمده مش//کالت این روزهای صنع//ت تایر بوده که حاشیه زیان را هشدار میدهد.

ب//ه گزارش ایرن//ا، این روزه//ا صنعت تایر با مش//کالت عدی//دهای دس//توپنجه ن//رم میکند. در حال//ی که نرخ تای//ر براس//اس آخری//ن اعالم س//ازمان حمای//ت حقوق مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان با نرخ س//ال گذش//ته عرضه میش//ود ام//ا افزایش ۳ تا ۴ برابری ن//رخ مواد اولیه، سوءاس//تفاده برخی ش//رکتهای تامینکنن//ده داخلی و مشکالت تحریمها که در آخرین مورد شاهد قطع همکاری بانک//ی چینیها بهعنوان مهمترین تامینکننده مواد اولیه م//ورد نیاز ای//ن صنعت بودیم، ش//رایط دش//واری را برای تولیدکنن//دگان بهوجود آورده، بهطوری که تایرس//ازان از وارد شدن به حاشیه زیان خبر میدهند و تداوم این روند را مشکلس//از میکند. در اینباره سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت: معامالت خارجی تایرس//ازان در ش//رایط فعلی با محدودیتهای عدیدهای روبهرو ش//ده اس//ت و از هفته گذش//ته بانک «کونلون» چین که تنها تامینکننده مال//ی تولیدکنندگان تایر بود، خدم//ات خود را قطع کرده اس//ت. مصطف//ی تنها اف//زود: چینیه//ا از مدتها پیش تحتتاثی//ر تحریمه//ای امریکایی به جوس//ازی پرداخته بودن//د و مدام از قط//ع همکاری س//خن میگفتند. هفته گذش//ته نیز اعالم کردند تا اول نوامبر (پنجشنبه ۰۱ آبان) اگر تولید یا سفارش//ی در بندرهای چین وجود داشته باشد را برگشت میزنند. وی اظهار کرد: اکنون هیچ بانک چینی خط//وط اعتباری به تایرس//ازان ایران//ی نمیدهد و همین مس//ئله تامین مواد اولیه از این کشور را که پس از تحریمها به تامینکننده ما تبدیل ش//ده بود، با مشکل روبهرو کرده اس//ت و به ناچار باید از کانالهای غیررسمی اقدام کنیم که این نیز هزینهبر و زمانبر اس//ت. به گفته این مقام صنفی، یافتن ش//ریک دیگر چینی که با ش//رایط کنونی بتواند به تایرسازان ایرانی خدمات بدهد، طول میکشد و این مسئله در نهایت کاهش حجم نقدینگی و س//ودآوری شرکتهای ما را بهدنبال خواهد داش//ت. وی اضافه کرد: باید ببینیم آیا میتوانمنابعیرادرهندودیگرکشورهاجایگزینچینیها کرد یا خیر؟ این مس//ئله بهسادگی امکانپذیر نیست. وی ادامه داد: بهطور نمونه «اسید استئاریک» تا کنون از مالزی تهیه میشد، اما این کشور اعالم کرده سفارشگیری فقط به دالر و یورو امکانپذیر اس//ت در حالی که تایرس//ازان در این زمینه با چالش روبهرو هستند. تنها بیان کرد: در چنین ش//رایطی تولیدکنندگان داخلی ه//م همراهی ندارند و در حقیقت از آب گلآلود ماهی میگیرند. وی به عنوان نمونه به یک شرکت پتروش//یمی اشاره کرد که تنها تولیدکننده کائوچ//وی مصنوع//ی م//ورد نیاز تایرس//ازان اس//ت؛ این ش//رکت از نرخ اعالمی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان(۱۱هزار و ۰۰۸ تومان در کیلو) سرباز زده و اعالم کرده است کائوچو را با نرخ ۴۱هزار تومان در هر کیلو و دس//تکم خرید ۵ تن عرضه میکند. سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت: اکنون تغییر نرخ مواد اولیه ش//کل لحظهای به خود گرفته، بهطوری که وقتی اس//ناد و مدارک را برای افزایش ۰۱درصدی تایر به س//ازمان حمایت عرضه میکنیم، نهایی نش//ده قیمت م//واد اولیه افزایش مییابد. وی همچنین به یک ش//رکت تولیدکننده روغن اشاره کرد و گفت: از ۶۲ فروردین تا پایان هفته گذشته، محصول خود را کیلویی۲هزار و ۰۰۹ تومان به تایرس//ازان میفروخت اما اکن//ون نرخ جدید ۳هزار و ۰۵۸ تومانی در هر کیلو را اعالم کرده و حتی فرس//تادن س//فارشهای پیشین را به همین نرخ منوط کرده اس//ت. در این زمینه، مدیرعامل یک گروه صنعتی تولیدکننده الس//تیک نیز گفت: حدود ۵۴درصد از ۰۵۱ قلم مواد اولیه مورد نیاز تایرس//ازان از خارج تامین میشود که اکنون با مشکالت گوناگونی روبهرو است. پرویز اخوان افزود: عمده مواد اولیه وارداتی از چین وارد میشود که با قط//ع همکاری پولی و مالی آنها تایرس//ازان ایرانی با مشکلروبهروشدهاند.ویاظهارکرد:اکنونعالوهبرمشکل تامین مواد اولیه چالش فروش هم وجود دارد. بهطوری که ستاد تنظیم بازار، فروش تایرهای باری را از تولیدکنندگان داخلی گرفته و اعالم کرده که به خودروسازان تایر ندهید و حتی نمایندگیهای دریافتکننده الستیک را نیز خودش مشخص میکند. اخوان ادامه داد: همچنین قطع صادرات تایر سبب شده تا جریان نقدینگی تایرسازان کاهش یابد و کاهش نرخ تعرفه واردات تایر از ۶۲ به ۵درصد، مش//کالت تولیدکنندگان داخلی را دوچندان کرده اس//ت. وی یادآور شد: مشکل آنجایی زیاد میشود که مواد اولیه داخلی مانند ن//خ، دوده و محصوالت پتروش//یمی نیز باید با ارز آزاد تهیه شود زیرا محصوالت پتروشیمی در بورس عرضه میشوند و ب//ا افزایش ن//رخ ارز، نرخ این کاالها نی//ز افزایش مییابد ک//ه به ضرر تولیدکنندگان اس//ت. این فع//ال صنعت تایر اضافه ک//رد: با وجود افزایش ۳ تا ۴ براب//ری نرخ مواد اولیه اما سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نرخ فروش تایر را ثابت نگه داش//ته اس//ت و اکنون محصوالت به قیمت س//ال گذشته عرضه میش//ود. وی تصریح کرد: مش//کالت یاد ش//ده تایرسازان را به حاش//یه زیان برده که ت//داوم این روند میتواند مش//کالت ج//دی در آینده برای آنه//ا رقم بزند. اخوان بیان کرد: ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه به س//ختی یافت میشود و برای موادی مانند کائوچو که اعالم ش//ده بود ارز دولتی دریافت میکند، در عمل دالر و یورویی موجود نیس//ت. او یادآور ش//د: در روزهای پایانی حضور محم//د ش//ریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، قول افزایش ۵۲ تا ۶۲درصدی نرخ تایر داده ش//د ام//ا حتی اگر ای//ن افزایش نرخ اجرایی ش//ود تولید با زیان همراه خواهد بود.

این تولیدکننده تاکید ک//رد: حتی افزایش ۰۴درصدی تایرهای بایاس، ۰۳درصدی تایرهای رادیال و ۵۳درصدی تایرهای باری رادیال که این شرکت تنها تولیدکننده آن در کشور است، چارهساز نخواهد بود و سربهسر شدن درآمدها و هزینهها را به دنبال خواهد داشت.

اخوان خواس//تار آن ش//د تا نظارتها در این بخش انجام شود و از گران شدن و احتکار تایر جلوگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.