چتر بیمهای برای دانشبنیانها

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

ص//دور بیمهنام//ه ب//رای محص//والت دانشبنی//ان در مراح//ل مقدماتی اس//ت و بر اساس قوانین جدید، در تالش هستیم تا این زمینه را فراهم کنیم. در ۵ س//ال گذشته نیز مذاکرات//ی ب//ا بیم//ه مرکزی ش//د. همچنین در این راستا، با یک//ی از بیمهه//ا مذاکراتی را آغ//از کردی//م ت//ا بتوانی//م بس//ته حمایتی بیمهای برای محصوالت ویژه ش//رکتهای بیم//ه صادر کنیم. دس//تیابی به این هدف نیز از بس//ترهای قانون//ی برخوردار اس//ت. با ای//ن حال، در مراح//ل مقدماتی و اجرای//ی این ام//ر قرار داریم و با قوانی//ن موجود امیدواریم بهزودی بیمه محصوالت دانشبنیان نیز فراهم شود.

تحقق اهداف در نظر گرفته ش//ده نیازمند همکاری س//ایر نهادهای اجرایی است به طوری که ما نیازهایی برای همکاری نهاده//ای مالی مانند بورس و ص//دور ضمانتنامه و بیمهنامه داش//تیم که در این راستا خوشبختانه مذاکرات ما با بانکها موفق بوده است.

این طرح در ابتدای مذاکره با بخشهای بانکی و بیمهای با مقاومتهایی همراه بوده است و درنهایت به شکوفایی در این دو حوزه نائل شدهایم.

درحالحاض//ر بانکها از ش//رکتهای دانشبنیان حمایت ۴۱ هزار میلیارد تومانی داش//تهاند، ضمن آنکه صندوقهای ضمانت نیز خدمات خوبی به شرکتها ارائه میدهند.

ب//ا تفاهمنام//های ک//ه بی//ن معاون//ت علم//ی و فناوری رئیسجمهوری با بیمه مرکزی امضا ش//د نیز انتظار میرود ورود شرکتهای دانشبنیان به حوزه بیمه باشیم در حقیقت هدف م//ا از امضای ای//ن تفاهمنامه ورود اس//تارتآپها به فعالیتهای بیمهای اس//ت و در این حوزه بس//تههای جدید حمایتی به فعاالن ارائه میشود.

در گذش//ته بیمههایی چون بیمه مس//ئولیت داشتهایم اما تاکنون عملیاتی نش//ده و اگر شرکتهای دانشبنیان بتوانند در ای//ن عرصه وارد ش//وند، خدمات خوبی به این ش//رکتها ارائه خواهد شد.

علیرضا دلیری معاون توسعه و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.