تامین برق صنایع گیالن از منابع تبصره ۸۱ بودجه ۷۹

با‹حضور‹نوبخت‹در‹جلسه‹مدیران‹و‹فعاالن‹صنعت‹استان‹گیالن‹تصمیم‹گیری‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

صنعتگران مس//تقر در ش//هرک صنعتی سفیدرود رش//ت جدای از آنکه در نزدیکی ش//هر قرار دارند و ای//ن مج//اورت مزیتی ب//رای فعالیت آنها به ش//مار م//یرود، ب//رای تامین ب//رق مورد نیاز خ//ود دغدغه ج//دی دارند. ای//ن دغدغه ب//ا اجرای طرح توس//عه این ش//هرک بیش از گذش//ته ش//دت گرفته اس//ت و ای//ن نگرانی را برای صنعتگران در پی داش//ت که با ایجاد و توس//عه واحدهای صنعت//ی جدید در این شهرک کمبود برق بیش//تر شود. این در حالی است که تامین زیرس//اختهای اولیه مانند آب، برق و گاز از ماموریتهای اصلی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تانی و سازمان صنایع کوچک به شمار میرود. از این رو، جلس//های با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیسجمه//وری و فرش//اد مقیمی، معاون س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با مدیران اس//تانی و صنعتگران برگزار شد تا برای رفع مشکل برق ش//هرک صنعتی س//پیدرود رشت تصمیمگیری شود.

در این جلس//ه مقرر ش//د با اس//تناد به آییننامه اجرای//ی تبص//ره ۸۱ قانون بودجه س//ال ۷۹۳۱ کل کش//ور، م//وارد مربوط به مش//کل برق در ش//هرک صنعتی سپیدرود رشت پیگیری و رفع شود.

‹رفع‹چال ‹ش‹اقتصادی‹با‹راهکار‹اقتصادی ‹ محمدباق//ر نوبخ//ت، معاون رئیسجمه//وری و رئی//س س//ازمان برنام//ه و بودج//ه کش//ور در جلسه مشترک با مدیران و صنعتگران اس//تان گیالن اظهار کرد: چالشهای امروز کشور اقتصادی است و راه//کار ما هم برای برونرفت باید اقتصادی باش//د و فع//ال بودن واحدهای صنعتی و تولیدی در ش//رایط تحریم قابل تحسین است.

ب//ه گ//زارش «گس//ترش صنع//ت» ب//ه نق//ل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی گیالن، نوبخت با اش//اره به تالش دولت برای رفع مش//کالت صنعتگران و فعاالن اقتصادی ادامه داد: برای اس//تان گی//الن در دول//ت دوازده//م، ماموریتهایی تعیین ش//ده که شامل تامین نیاز واحدهای صنعتی و اتمام پروژههای زیرساختی است.

رئیس س//ازمان برنامه و بودجه، تحقق توسعه ملی را نیازمند مش//ارکت ملی دانس//ت و گفت: بخشی از س//رمایهگذاری برای ایجاد اشتغال، از سوی دولت و باقی از سوی بانکها، شرکتهای خصوصی، صندوق توسعه و سرمایهگذاری خارجی تامین میشود.

‹ارائه‹خدمات‹متمرکز‹به‹صنعتگران ‹ فرشاد مقیمی، معاون صنایع کوچ//ک س//ازمان صنای//ع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران نی//ز در ادامه این جلسه اظهار کرد: اکنون در ش//هرکهای صنعت//ی خدم//ات متمرک//ز ارائ//ه میشود و تامین زیرساختهایی همچون آب و برق و گاز و تصفیهخانه برعهده س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است که این امر به کاهش هزینه تمامشده محصول کارخانهها کمک میکند.

مقیمی تصریح ک//رد: درحالحاضر نگاه س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی نگاه کیفی است و بر کیفیت شهرکهای صنعتی تاکید دارد.

مع//اون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: با هماندیشی، همگرای//ی و تعامل بی//ن نهادها میتوانی//م دغدغه صنعتگران را در این زمینه برطرف کنیم.

مقیم//ی ی//ادآوری ک//رد: در ای//ن ش//رایط خاص اقتصادی باید تعامل و تدبیر را چاشنی عمل کرده تا صنایع ما، انتفاع الزم را ببرند و چرخ تولید به حرکت خود ادامه دهد.

‹پیگیری‹مشکالت‹صنعتگران ‹ احمدعل//ی ش//هیدی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن در ادامه این جلسه به بیان اهمی//ت پیگیری امور ش//هرکها و نواحی صنعتی ب//رای رف//ع مش//کالت صنعتگران مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی پرداخت. ش//هیدی تاکید کرد: شناسایی مشکالت و تکمیل زیرساختهای الزم برای شهرکهای صنعتی در اولویت قرار دارد و مشکالت تامین زیرساختهای حیاتی واحدهای صنعتی همچون برق، آب، فاضالب، معارضین و اسناد با فوریت حل میشود.

رئیس هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن ادامه داد: شهرکهای صنعتی میتوانند نقش ممتاز و بارزی در راس//تای رش//د و پیش//رفت اقتصادی داشته باشند، باید با تالشها و پیگیریهای ویژه س//عی کنیم تا استان را به شأن و منزلت واقعی خود از لحاظ صنعتیسازی برسانیم.

به گفته ش//هیدی، در این جلس//ه مقرر ش//د تا با اس//تناد به آییننامه اجرایی تبصره ۸۱ قانون بودجه س//ال ۷۹۳۱ کل کش//ور، م//وارد مربوط ب//ه تامین زیرس//اختهای مورد نیاز صنعتگران و برق ش//هرک صنعتی سفیدرود رشت پیگیری و رفع شود.

‹رویکرد‹آیند ‹هنگری‹ ‹ فره//اد دلقپ//وش، رئی//س س//ازمان صنع//ت، معدن و تجارت اس//تان گی//الن در ادام//ه ای//ن جلس//ه ب//ه آیندهنگ//ری در اج//رای طرحهای توس//عهای اشاره و اظه//ار کرد: برای تامین برق طرحهای توسعهای در بخش صنعت باید آیندهنگری و برنامهریزی شود. دلقپوش همچنین استفاده بهینه از حداقل امکانات را برای افزایش بهرهوری، ضروری دانست و گفت: تامین برق یکی از اصلیترین نیازهای زیرس//اختی واحدهای صنعتی اس//تان گیالن است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر شایسته برای توسعه فعالیته//ای صنعتی در اس//تان ی//ادآوری کرد: در گذش//ته برخ//ی از آیندهنگریه//ا ب//رای تامی//ن زیرس//اختها از جمله پیشبین//ی الزم برای تامین میزان برق صنایع اس//تان منطبق با طرحهای توسعه آنها انجام نش//ده است و هماکنون باید برای رفع آن کاستیها تالش بیشتری شود. به گزارش «گسترش صنعت» این جلس//ه با هدف رف//ع دغدغههای پیش روی صنعت در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار ش//د و عظیم بلبلآبادی، مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقهای گیالن و جمش//ید طالبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن نیز با حضور در این جلس//ه دیدگاههای خ//ود را درب//اره اهمیت صنایع کوچک، ایجاد زیرس//اختها و رفع دغدغههای پیش روی صنعت بیان کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.