تجهیز‹شهر‹کهای‹صنعتی‹فارس‹به‹پدافند‹غیرعامل

مدیرعامل‹شرکت‹شهر‹کهای‹صنعتی‹فارس‹خبر‹داد‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ف//ارس گفت: ش//هرکها و نواح//ی صنعتی این استان به تجهیزات و روشهای پدافند غیرعامل مجهز شده است.

به گ//زارش «گس//ترش صنعت» ب//ه نقل از روابطعمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس، احد فتوحی در جلسه کمیته پدافند این ش//رکت که همزم//ان با هفته پدافن//د غیرعامل برگزار شد، با بیان اینکه شهرکهای صنعتی جزو تاسیسات حس//اس و زیربنایی کشوری به شمار میرون//د، اظهار کرد: تالش ب//رای حفظ امنیت این شهرکها ضروری بوده و نحوه اجرای پدافند غیرعامل در این ش//هرکها نی//ز دارای اهمیت است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ف//ارس گفت: با پیشبین//ی و رعایت موارد الزم در زمینه ساختوس//ازها در شهرکها و نواحی صنعتی در اجرای سیاستها و روشهای پدافند غیرعامل تالش ویژهای شده است.

فتوحی در ادامه با بیان اینکه اصل پیش//گیری و انجام اقدامات پیش//گیرانه ب//ه منظور مقابله با ح//وادث و تهدیدها در اولویت برنامههای کمیته پدافند غیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی فارس ق//رار دارد، گفت: در ای//ن زمینه عالوهبر الزام//ات قانونی مانن//د حفظ حری//م واحدهای صنعتی و ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتشنشانی، ساخت نیروگاههای برق مقیاسکوچک و ساخت درمان//گاه و جانمای//ی واحده//ای صنعت//ی در ناحیهه//ای مختلف برخی اقدامات پیش//گیرانه مانند بازرس//ی ایمنی واحدهای صنعتی و تهیه شناسنامه ایمنی نیز پیوسته انجام میشود.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان فارس اضافه کرد: تاکن//ون با انجام طرح ویژه ممی//زی ایمنی و بهداش//ت )HSEE( در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان برای بیش از ۰۰۹واحد صنعتی شناس//نامه ایمنی صادر شده و کار ممیزی برای صدور شناس//ه ایمنی س//ایر واحدهای صنعتی نیز در حال انجام است.

فتوح//ی یادآوری ک//ردی: پدافن//د در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن یا کاهش تاثیر اقدامات آفندی دشمن و تهدیدهای طبیعی و جلوگیری از خسارت به امکانات و تاسیسات زیربنایی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.