کمبود‌۰۰۰۸‌مگاواتی‌برق‌با‌مدیریت‌مصرف‌بر‌طرف‌م ‌یشود

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی خبر داد

Sanat Newspaper - - خبر -

مدیرعامل ش//رکت تولید برق حرارتی گفت: براساس پیشبینیها برای تابس//تان س//ال آینده ۰۰۰۸ مگاوات کمبود عملی برق خواهیم داشت که ۳۲۲۵ مگاوات آن از سوی نیروگاههای حرارتی و باقی ازسوی نیروگاههای برق آبی تجدیدپذیر و همچنین مدیریت مصرف تامین میشود. به گزارش ایسنا، محسن طرزطلب با بیان اینکه ۵۲ واحد نیروگاهی تا تابس//تان س//ال ۸۹۳۱ وارد مدار تولید خواهند ش//د، اظهار کرد: با ساخت این نیروگاهها و همچنین ارتقای واحدهای نیروگاههای کنونی حدود ۳۲۲۵ م//گاوات ب//ه ظرفی//ت تولید ب//رق نیروگاههای حرارتی اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور به حدود ۱۸ هزار مگاوات رس//یده اس//ت، ادامه داد: در سال ۶۹۳۱ کل تولید برق کشور ۸۸۲ میلیارد کیلووات ساعت بود که نسبت به سال ‪۸ ۵۹۳۱،‬ تا ۹ درصد رشد داشته است. مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری میزان تولید برق کشور به بیش از ۵۸۱ میلیارد کیلووات ساعت رسید که ۲.۶۹ درصد آن در نیروگاههای حرارتی تولید شد، اظهار کرد: حداکثر تولید برق امسال حدود ۳۵ هزار مگاوات بود که سهم نیروگاههای حرارتی ۸۴ هزار مگاوات بوده است و پیشبینی میکنیم که میزان مصرف برق در اوج مصرف س//ال آینده به ۱۶ هزار مگاوات برس//د که بدین ترتیب ۰۰۰۸ مگاوات کمبود تولید خواهیم داشت.

به گفت//ه طرزطلب عالوهبر ۳۲۲۵ م//گاوات افزایش نیروگاهه//ای حرارت//ی ۰۰۰۶ مگاوات نی//روگاه جدید تجدیدپذیر و برق آبی وارد مدار خواهد ش//د که قدرت عملی ای//ن میزان نیروگاه ۰۰۰۵ م//گاوات خواهد بود، ع//الوه ب//ر این قرار اس//ت که ۰۰۰۳ م//گاوات از طریق مدیریت مصرف تامین شود.

وی با بیان اینکه تولید نیروگاههای حرارتی نسبت به سال گذش//ته ۳.۴ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: این در ش//رایطی اس//ت که میزان مصرف گاز نسبت به س//ال گذشته افزایش نیافته است که این موضوع بیانگر افزایش عملکرد نیروگاههای حرارتی کشور است.

مدیرعامل ش//رکت تولید ب//رق حرارتی تصریح کرد: درحالحاضر عملکرد نیروگاههای حرارتی کشور ۹.۷۳ درصد اس//ت که تا پایان برنامه شش//م ای//ن رقم به ۰۴ درصد خواهد رسید.

طرزطلب درباره میزان سوخت مصرفی نیروگاهها نیز ابراز کرد: در ۶ ماه نخس//ت س//ال ج//اری ۵.۵۹ درصد س//وخت مصرفی نیروگاههای حرارتی کشور گاز بوده و تنها ۳.۲ درصد س//وخت مصرف نیروگاهها مازوت بوده است. این در حالی است که سال گذشته میزان مصرف گاز نیروگاههای کشور ۸.۸۸ درصد بوده است.

وی در بخ//ش دیگ//ری از صحبتهای خ//ود درباره مطالب//ات و بدهیه//ای وزارت نیرو اظهار کرد: س//قف اس//تفاده دول//ت از تبصره ماده ۵ قانون بودجه امس//ال ازس//وی بانک مرکزی اعالم ش//ده اس//ت و وزارت نیرو درص//دد اس//ت ۰۱ ه//زار میلیارد توم//ان از مطالبات و بدهیهای خود را تهاتر کند.

مدیرعامل ش//رکت تولید برق حرارتی با تاکید بر این مس//ئله که ۶ ه//زار میلیارد توم//ان از ۰۱ هزار میلیارد تومانی که وزارت نیرو قرار اس//ت با اس//تفاده از تبصره ۵ قانون اساس//ی مطالبات و بدهیهای خود را تسویه کند مربوط به ش//رکت برق حرارتی است، ادامه داد: شرکت ب//رق حرارتی ۵۱ هزار میلیارد تومان به بانکها و بخش خصوص//ی بده//کار بوده که این ع//دد اکنون به ۰۰۰۸ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر این مس//ئله که تبصره ۵ قانون بودجه امس//ال این ظرفیت را ایجاد کرده تا بخش//ی از بدهیها به بخش خصوصی را تسویه کنیم، اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا ۶ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را از این طریق تسویه کنیم. البته باید گفت بانک مرکزی سقف تهاتر را مشخص و اعالم کرده که ۸۷ هزار میلیارد تومان کل س//قف تعیین شده برای این قانون است و هر ش//رکت باید بتواند رقم را دنبال و مس//تندات قانونی را تکمیل و در اختیار وزارت اقتصادی و دارایی قرار دهد.

مدیرعامل ش//رکت تولید برق حرارتی درباره آخرین وضعیت قرارداد یونیت گفت: از نظر ش//کلی باید دولت ضمانتی را به س//رمایهگذاران ارائه میکرد که این اتفاق در یک ماه گذش//ته محقق ش//د اما سرمایهگذار بهطور کامل از این ضمانت رضایت ندارد و با توجه به اتفاقهایی که از نظر تامین مالی رخ داده است سرمایهگذار منتظر مشخص شدن نتیجه تحریمها است تا مذاکرات خود را با سرمایهگذاران و شبکههای بانکی ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.