‹بست‹ههای‹حمایت‹غذایی ‹کم ‹ک‹جبرانی‹دولت‹به‹کارگران

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

یک کارش//ناس حوزه کار ب//ا بیان اینکه کم//ک جبرانی دولت به کارگ//ران نقدی نبوده و در قالب بس//تههای حمای//ت غذایی خواهد بود، احتمال افزایش دوباره دس//تمزد کارگران در شورای عالی کار را منتفی دانست. حمید حاجاسماعیلی درباره طرح واریز کمک خرجی دولت به کارکنان و بازنشس//تگان و پیشبینی جامعه کارگری در این طرح، اظهار کرد: معتقدم که این طرح برای کارکنان دولت به اجرا در خواهد آمد و موضوع افزایش مزد کارگران یا ترمیم آن مکانیسم خاص خود را دارد که قانونگذار پیشبینی کرده و از مجرای ش//ورای عالی کار دنبال میش//ود اما معتقدم که تقویت معیشت کارگران در قالب افزای//ش مزد نخواهد بود و کمک دولت در قالب بس//تههای حمایت غذایی اس//ت. وی تاکید کرد: طبیعی است با توجه به افزایش نیافتن حقوق و دس//تمزدها در شرایط کنونی، انتظار داریم که دولت جدا از بس//تههای غذایی که برای همه اقشار و دهکها در نظر گرفته است به طور جداگانه برای کارگران در چند نوبت این بستهها را اختصاص دهد زیرا قدرت خرید کارگران از آغاز س//ال تاکنون بهش//دت پایین آمده و به دلیل تورم شدید آسیب زیادی دیدهاند. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت در شرایط کنونی باید از همه نیروهای کار در کشور حمایت کند، افزود: تردید دارم که دولت از طریق مکانیسمهای افزایش مزد بتواند افت قدرت خرید و فاصله بین دس//تمزد کارگران و ت//ورم موجود را جبران کند و افزایش مزد را به ش//کل نقدی انجام دهد. از این رو، کمک جبرانی دولت به کارگران در قالب بس//تههای حمای//ت غذایی خواهد بود ک//ه معتقدم باید به ط//ور ویژه و جدا از بس//تههایی باش//د که برای دهکهای پایین جامعه پیشبینی کرده است. حاجاسماعیلی در عین حال تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته جاری را که پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکلهای کارگری و کارفرمایی خبر داده بود، بعید دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.