قطعات خودروهای سیکیدی تامین شده است

Sanat Newspaper - - خودرو -

یک مقام مس//ئول در صنعت خودرو با بیان اینکه قطعات مورد نیاز خودروهای س//یکیدی(DKC) تامین ش//ده، اعالم کرد: تا پایان سال از این بابت نگرانی نخواهیم داشت. محمد اسماعیلیفر در گفتوگو با مهر گفت: شبکه اقتصادی و صنعت خودرو در سال 1۹۳1 هم بحران مشابهی را پشت سر گذاشته، ولی بدنه اقتصادی کالن کش//ور آنقدر قوی است که بتواند این بحرانها را پشتسر بگ//ذارد. وی ب//ا بیان این مطلب که قطعات مورد نیاز خودروهای تعهدشده به مشتریان، تامین شده است، افزود: قطعات مورد نیاز خودروهای «سیکیدی» تامین شده و تا پایان سال از این بابت نگرانی نخواهیم داش//ت. ضمن اینک//ه بخش عمدهای از تعهدات قبلی را نیز انجام خواهیم داد. اسماعیلیفر با بیان این مطلب که اگر بخشی از این تعهدات باقی بماند، خودروساز با تبدیل محصول رضایت مش//تری را فراهم خواهد کرد، افزود: خوش//بختانه از نظر انجام تعهداتمان در گروه س//ایپا مش//کلی ب//رای تامین قطعات داخلی نداریم. اما از آنجایی که هدف اصلی تداوم فعالیتهاس//ت بنابرای//ن از دولت میخواهیم در این مقطع برای تامین نقدینگی در کنار خودروس//ازان باش//د زیرا معتقدیم این مشکالت مقطعی اس//ت و بیشک برطرف خواهد ش//د. این نخستینبار نیست که دچار تحریم و نامالیمتی ش//دهایم، پ//س میتوانیم بگوییم نظام اقتص//ادی ما برای این مش//کالت مقاوم ش//ده اس//ت. این مقام مس//ئول در صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خودروس//ازان برای انجام تعهداتشان، برنامهریزی کردهاند، افزود: برای حفظ رضایت مش//تریان برنامهریزی الزم انجام شده است، بهشرط آنکه دولت بتواند تفاوت نرخ حاشیه بازار را مدیریت کند زیرا نرخ خودرو در بازار، خارج از دس//ت خودروساز اس//ت. اسماعیلیفر، با یادآوری این مطلب که خودرو پراید در کارخانه همچنان به نرخ 1۲میلیون تومان فروخته میش//ود، گفت: زمانی ش//ورای رقابت قیمتها را تعیین میکرد و اکنون س//تاد تنظیم بازار این وظیفه را بر عهده گرفته اس//ت، پس بنگاههای تولیدی و خودروس//از نقش چندانی در تعیین قیمتها ندارند. این مسئول مالی صنعت خودرو، افزود: درحالحاضر پراید به قیمت 1۲میلیون تومان به فروش میرسد ک//ه در واق//ع 1۲میلیون تومان آن برای خودروس//از و بقیه مبلغ مربوط به عوارض، بیمه و ش//مارهگذاری اس//ت. یعنی در واقع اگر به نرخ ارز روز حساب کنیم، خودروساز برای هر پراید، حدود هزار و ۰۰۲دالر دریافت میکند. حال آنکه ارزانترین خودرو دنیا یعنی تاتای هند، ۴هزار و ۰۰۵دالر قیمت دارد. خودرویی که هیچکدام از آپشنهای پراید را ندارد و بسیار ابتدایی است. اسماعیلیفر با یادآوری ظرفیتهای فعلی در بدنه زنجیره تامین و ش//رکتهای بزرگ، گفت: باید بتوانیم از این ظرفیتها بهخوبی استفاده کنیم. هنگامی که بحث تحریم و مش//کالت اقتصادی مطرح میش//ود، مش//کل اصلی پیشروی صنای//ع، تامین نقدینگ//ی برای تامین قطعات داخلی اس//ت زیرا راههای زیادی برای دور زدن تحریم و مقابله با آن وجود دارد. وی با گالیه از مش//کالت داخلی و تاثیر بیشتر آنها بر صنعت خودرو نسبت به تحریمهای خارجی، گفت: بانکها روزبهروز فشارش//ان را بیش//تر میکنند. اگر تمام عوامل اجرایی بهعنوان نمونه، گمرک، شبکه بانکی، پتروشیمیها و فوالد با خودروسازان همکاری داشته باشند، تحریمهای بینالمللی کار چندان//ی از پی//ش نخواهد برد. اس//ماعیلیفر با تاکید بر ضرورت همدل//ی دول//ت و صنایع داخلی با یکدیگر، اف//زود: بهعنوان یک ش//رکت ب//زرگ خودروس//ازی، زنجی//ره تامینی هس//تیم که با ۰۰۵قطعهس//از قرارداد میبندیم که خوش//بختانه در بحثهای ارزی به فهم مش//ترکی رس//یدهایم اما مشکالت مربوط به تامین نهادهه//ای داخلی ک//ه ارتباطی با تحریم ندارد، بلکه فش//ارهای داخلی است که تا حدودی کار را دشوار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.