بازچرخانی، راهکار جبران کمآبی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

توس//عهای ک//ه ش//هرکها و نواح//ی صنعت//ی در پ//ی دس//تیابی ب//ه آن هس//تند، همهجانب//ه و پای//دار و برمبن//ای این واقعیت اس//ت که بدون حفظ محیطزیس//ت و ایج//اد ش//بکههای مدیریت زیس//تمحیطی، توس//عه هر صنعتی تکبع//دی و ناپایدار خواه//د ب//ود. در برنامهه//ای بلندمدت توس//عهای نیز هدف این اس//ت ک//ه تمام ظرفیت تصفیهخانهه//ای ش//هرکهای صنعتی فعال ش//ود. فاضالب تولیدی کارخانهها در شهرکهای صنعتی باید پس از تصفیه و خل//وص باال ب//رای مصارف صنعتی و کش//اورزی دوباره به چرخ//ه بازگردد. فاضالبه//ا و پس//ابها از مهمترین منابع آالینده محیطزیست به ش//مار میرود و مدیریت اصولی آن گامی موثر در راس//تای حفاظت و بهس//ازی محیطزیست و استفاده پایدار از منابع حیاتی این سرمایه بزرگ است.

با افزای//ش روزافزون صنایع، تصفیه فاضالب ناش//ی از آن نیز روزبهروز در حال پیش//رفت اس//ت. همانطور که صنایع آببر شناس//ایی ش//دهاند صنایع آلودهکننده محیطزیس//ت نیز ش//ناخته ش//ده اس//ت. از مهمترین صنای//ع آلودهکننده محیطزیس//ت میتوان به صنای//ع غذایی(لبنی، فرآوردههای گوش//تی ،)...و ف//والد، کاغذ و مقوا، نس//اجی، شیشهس//ازی و نف//ت، گاز و پتروش//یمی اش//اره کرد. ای//ن آمارها اهمیت س//اخت تصفیهخانهه//ای مرک//زی و نص//ب پیشتصفیهها را در ش//هرکهای صنعت//ی و واحده//ا دوچن//دان میکند. اهمی//ت س//اخت تصفیهخانه فاض//الب به حدی اس//ت که امروز ش//هرکهای صنعتی و واحدهای صنعتی خارج از این شهرکها به ایجاد تصفیهخانه فاضالب ملزم هستند.

وج//ود تصفیهخانههای فاض//الب در ش//هرکها و نواحی صنعت//ی میتواند در مبحث آبگردانی و اس//تفاده دوباره از آب مهم و حیاتی باش//د. ساخت تصفیهخانه فاضالب عالوهبر جلوگیری از مشکالت زیس//تمحیطی و کاهش آلودگی، بر ایجاد فضای سبز و صیانت از محیطزیست بسیار موثر است. واحدهای تولیدی و صنعتی نیز با رعایت اصول زیستمحیطی و نص//ب پیشتصفیه میتوانند بر افزایش کارآیی تصفیهخانه فاضالب موثر واقع شوند.

مشاوران طراحی تصفیهخانههای فاضالب صنعتی بر اساس قرارداد ش//رکت ش//هرکهای صنعتی با واحدهای صنعتی، تصفیهخانهها را بر مبن//ای ‪۰۰۰۱ BOD‬ میلیگرم در لیتر ورودی و ۲COD ه//زار میلیگرم در لیتر خروجی طراحی میکنند. خروجیها نیز در حد اس//تاندارد س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت برای آبیاری و کش//اورزی قابل استفاده است. طرح بهرهبرداری آب از پساب در شهرکها و نواحی صنعتی نیز در دس//ت اقدام اس//ت به طوری که فاضالب خروجی از تصفیهخانههای مرکزی ش//هرکها وارد ش//بکه اس//تحصال آب ش//ده و تا اس//تانداردهای آب آشامیدنی تصفیه میشود. ش//یوه آن طوری در نظر گرفته شده که بعد از چند فیلتر یا فیلتر ش//نی وارد مرحله کربن فعال شده و بعد از گذشتن از MBR ممبری رآکتورها وارد شبکه RO ازنزنی میشود و تا استانداردهای آب آشامیدنی تصفیه میشود.

با همه این موارد طرح اس//تحصال آب از پساب فقط در ۶ شهرک صنعتی اجرا شده است. در کل کشور طرح استحصال آب از پس//اب در ۶ شهرک صنعتی س//منان، آققال گرگان، شهید سلیمی تبریز، بوشهر، مورچهخورت اصفهان و شکوهیه قم به بهرهبرداری رسیده و ۱۲ طرح نیز در دست اقدام است.

همایون€توفیقی کارشناس€محی €طزیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.