فروش‹ب‹یسابقه‹چای‹تولید‹داخل

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدی//ر اجرای//ی اتحادی//ه کارخانهه//ای چایس//ازی شمال کشور گفت: تاکنون ۰۸ درصد چای تولید امسال به بازار عرضه شده که این می//زان فروش در طول س//الهای گذشته بیس//ابقه بوده است. محمدصادق حس//نی با تاکید بر اینکه ت//ا آذر پیش رو نیز چای باقیمانده به فروش خواهد رفت و چای در انبار کارخانههای چایسازی باقی نخواهد ماند به ایرنا گفت: فروش بیس//ابقه چای در ب//ازار داخلی با تالش چایکاران در برداش//ت کیفی برگ س//بز و کارخانههای چایس//ازی در تجهیز و نوسازی واحدهای کارخانهه//ای چایس//ازی انج//ام ش//ده اس//ت. مدیر اجرایی اتحادی//ه کارخانههای چایسازی شمال کش//ور با اشاره به اینکه مردم ایران به خرید و مصرف چای به عنوان یک کاالی ایرانی تمایل پیدا کردهاند، اظهار کرد: امسال سال خوبی در فروش چای بوده و تنها س//الی است که چای انتقالی به سال آینده نخواهیم داش//ت. به گفته حس//نی، امسال در مجموع حدود ۵۲ هزار تن چای خش//ک باکیفیت تولید ش//ده که حدود ۵ ه//زار تن نیز چای انتقالی س//ال گذش//ته، به فروش رس//یده اس//ت. وی با بیان اینکه چای مرغوب ایرانی در داخل کشور مصرف میش//ود و حدود ۹ هزار تن چای متوسط داخلی نیز صادر شده، افزود: تولید باکیفیت و فروش چ//ای، نتیجه کمکهای دولت در سال گذش//ته برای بهزراعی باغهای چای، تجهیز و نوس//ازی کارخانههای چایسازی است و انتظار داریم برای سال زراعی آینده نی//ز این کمکها از س//وی دولت و مجلس ش//ورای اسالمی در بودجه سال ۸۹ مدنظر باش//د. مدیر اجرایی اتحادی//ه کارخانههای چایسازی شمال کش//ور خاطرنشان کرد: تاکنون کارخانههای چایسازی ۵۸ درصد قدرالس//هم خود بابت بهای برگ س//بز به چایکاران را پرداخت کردهاند و ۴۱ میلیارد توم//ان باقیمانده که این مق//دار نیز تا آذر پرداخت و تسویه خواهد شد.

حس//نی از دول//ت به دلی//ل تخصیص و پرداخ//ت به موقع س//هم خود در ش//رایط س//خت اقتص//ادی و نی//ز از کارخانهه//ای چایس//ازی ب//ه دلی//ل تجهیز و نوس//ازی واحدهای چایسازی و تولید چای مرغوب قدردان//ی و اضافه ک//رد: پرداخت بهموقع دولت موجب شد که تسویه حساب زودتر انجام ش//ود و چای هم به خوبی به فروش رود. استانهای گیالن و مازندران بین ۵۲ ت//ا ۸۲ هزار هکتار باغ چ//ای دارند که ۰۹ درص//د ای//ن باغها در اس//تان گیالن واقع است. برداش//ت برگ سبز چای از باغهای ش//مال کش//ور در ۳ چین بهاره، تابستانه و پایی//زه اس//ت که چی//ن به//اره از آغاز اردیبهش//ت، تابس//تانه از نیمه دوم خرداد و چی//ن پاییزه در ش//هریور و مه//ر انجام میش//ود. قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۷۹ با ۴ درصد افزایش، برای برگ سبز درجه یک ۷۲ هزار و ۲۹۲ ریال و درج//ه۲، ۵۱ ه//زار و ۳۸۲ ریال تعیین شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.