انعقاد‹۳۲‹قرارداد‹جدید‹با‹سرمایه‹گذاران‹صنعتی‹در‹ایالم

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ایالم گفت: در ۶ ماه نخس//ت امس//ال ۳۲ قرارداد جدید با متقاضیان برای س//رمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی این استان بسته شده است.

ب//ه گ//زارش «گس//ترش صنعت» ب//ه نق//ل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ایالم، مرتضی دارایی اظه//ار کرد: در قالب قرارداده//ای جدید نزدیک به ۹ هکتار زمین در ش//هرکها و نواحی این اس//تان به سرمایهگذاران واگذار شده است. دارایی با اشاره به بهرهبرداری از ۳ واحد صنعتی در این مدت، افزود: برای بهرهبرداری از این واحدهای صنعتی بیش از ۹۵۰۲۲۴۲ میلیون ریال سرمایهگذاری شده و با فعالیت آنها برای ۴۰۱ نفر از جوانان جویای کار اس//تان، اش//تغالزایی شده است. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان ایالم تصریح کرد: یکی از اهداف ما در مس//یر توسعه صنعت استان، حمایت و جذب سپردهگذار و تبدیل س//پردهگذار به سرمایهگذار است و یکی از راههای رسیدن به این مهم در نظر گرفتن مش//وقهای قانونی اس//ت. دارایی یکی از مشوقهای قانونی استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی را مشوقهای مالیاتی اعالم کرد و گفت: براس//اس قانون مالیات، واحدهای صنعتی متناسب با محل اس//تقرار از معافیتهایی از جمله در مناطق کمتر توس//عهیافته به مدت ۰۱ س//ال و به میزان ۰۰۱ درصد بهرهمند هس//تند. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان ایالم اضافه کرد: هزینه حق انتفاع از تاسیسات در ش//هرکهای صنعتی با نظر هیاتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان بهصورت ۰۳ درصد نقدی و گاه ۰۱ درصد نیز میتواند باشد و ۰۷ درصد در ۰۳ قسط(۰۳ ماه) دریافت خواهد شد. دارایی برگزاری تورهای صنعتی بهصورت رایگان، اجرای دورههای آموزش//ی مدیریتی مهارتی و کارآفرینی بهصورت رایگان، بازدید از نمایگشاههای دائمی و بینالملی در قالب هیات تجاری، حمایت از برگزاری غرفههای نمایشگاهی و پرداخت تس//هیالت با نرخ بهره کم و اقس//اط بلندمدت را از دیگر مشوقهای این شرکت برای سرمایهگذاران اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.