پدافند غیرعامل اطمینانبخش سرمایهگذاری

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی پدافند غیرعامل در شهرکهای صنعتی را آینده اطمینانبخش سرمایهگذاری دانست.

ب//ه گ//زارش «گس//ترش صنعت» ب//ه نق//ل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان خراس//ان رضوی، مسعود مهدیزادهمقدم در نشس//ت هماهنگی پیشرفت فیزیکی مدول توسعه تصفیهخانه فاضالب صنعتی شهرک چرمشهر اظهار کرد: در ش//رایط امروز که با انواع تهدیدها روبهرو هستیم حفاظت و حراس//ت از منابع تولیدی و صنعتی الزماالجرا بوده اگر الزامات پدافند غیرعامل که آخرین اصل آن فقط حفظ جان افراد است رعایت ش//ود، آسیب ناشی از ش//رایط بحران جلوگیری شده و جامعه را به سمت پایداری نسبی هدایت خواهد کرد.

وی اف//زود: پدافن//د غیرعام//ل میتوان//د در مدیریت بحران م//ددکار و هم//راه بوده ت//ا جایی ک//ه کاس//تیها را رفع کند و موج//ب ظرفیتس//ازی در واحده//ای تولی//دی و صنعت//ی شود.

مهدیزادهمق//دم بی//ان کرد: افزای//ش بازدارندگ//ی، کاهش آسیبپذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقای پایداری ملی، تس//هیل مدیریت در مقابل تهدیدها از جمله مهمترین اقدامات در حوزه دفاع پدافند غیرعامل است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی تصریح کرد: ایجاد اس//تحکامات، مقاومس//ازی به عنوان اصول راهبردی پدافند غیرعامل به ش//مار رفته و از بروز خس//ارت در بخش تولید و صنعت جلوگیری میکند.

مهدیزاده مق//دم تاکید کرد: امور اجرای//ی پدافند غیرعامل در ش//هرکهای صنعتی به طور مس//تمر برنامهریزی و اجرایی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.