ارائه کمکهای جبرانی به همه قشرها

Sanat Newspaper - - خبر -

یک کارش//ناس ح//وزه کار با تش//ریح علل تاخی//ر در اعطای کمکهای جبرانی و بس//تههای حمایت//ی گف//ت: در بحث اختصاص س//بد کاال و واریز وجوه نقدی، نبای//د فرق//ی می//ان جامعه کارگ//ران و کارمندان و بازنشستگان قائل شویم.

حمید حاجاسماعیلی درباره دلیل تاخیر در اعطای بس//ته حمایت غذایی و کمک جبران//ی دولت به ایرنا گفت: دول//ت بابت این تاخیر دالیلی دارد و منتظر مش//خص شدن تکلیف یکسری مس//ائل داخلی و خارجی است که بتواند بهتر در این زمین//ه تصمیم بگیرد که بهنظر میرس//د در روزهای آینده این امر محقق شود اما با منابع درآمدی خوبی ک//ه دولت از مح//ل تفاوت ن//رخ ارز در ماههای اخیر بهدس//ت آورده اس//ت، باید هر دو کار را انجام دهد و کمکهای جبرانی و بستههای حمایت غذایی را میان قشرهای محروم و گروههای کمدرآمد توزیع کند.

وی در پاس//خ به این پرسش که چرا کمک جبرانی دول//ت به کارکنان و بازنشس//تگان تعل//ق میگیرد؟ اف//زود: دولت عالقهمند اس//ت که حمایت از کارمن//دان را در ردیفهای بودجهای تعریف کن//د و از طرف//ی دسترس//ی راحتتری به حس//ابهای حق//وق کارکن//ان خ//ود دارد، بههمین دلیل مصمم است که این مصوبه را در حوزه کارکنان و بازنشستگان اجرایی کند.

این کارش//ناس حوزه کار ه//دف دولت از اعطای کمکه//ای جبرانی را حمایت غذایی در قالب کمک نقدی دانس//ت ولی گفت که این اقدام مش//کل بزرگتری را برای دولت ایجاد میکند چون همه افراد کارمند رس//می نیستند که حساب حقوقی داشته باشند.

حاج اس//ماعیلی با بیان اینکه دول//ت نباید این تفکیک را قائل ش//ود و حمایت از عموم مردم باید مدنظر ق//رار گیرد، گفت: دولت پی//ش از هر چیز باید بخش زی//ادی از جمعیتی را که اطالعات آنها ناش//ی از دریافت حقوق پایین اس//ت و افرادی که خارج از این برنامه جزو گروههای ضعیف هس//تند، پوشش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.