چراغ سبز بورس به سرمایههای خرد

Sanat Newspaper - - خبر -

یک کارش//ناس بازار س//رمایه گفت: ۰۷ درصد نقدینگی کش//ور دس//ت یک درصد از افراد اس//ت و این افراد بیش//تر به منافع ش//خصی توجه دارند، درنتیج//ه بهراحتی نمیتوان ای//ن مقدار از پول و ش//بهپول را به س//مت بازارهای مولدی همچون بورس هدایت کرد.

علیاکبر نیکواقبال درباره تحوالت اقتصاد و بازار سرمایه در ماههای اخیر به ایسنا، گفت: بورس آینه تمامنمای اقتصاد یک کش//ور است درنتیجه این بازار نوع و س//اختار تصمیمهای اقتصادی و سیاس//ی کش//ور را نش//ان میدهد. باید بدانیم سیاس//تهای کلی کش//ور بر بازار سرمایه ما تاثیرگذار است. از این بابت عالمتهایی که بورس تهران به س//رمایهگذاران میدهد نشان از نوع سیاستهای اقتصاد دارد.

وی تاکی//د ک//رد: عالئم//ی که بورس ب//ه مردم و سرمایهگذاران میدهد را نباید کوچک شمرد. بورس ب//ه ما کمک میکند تا وضعیت کل//ی اقتصاد را بهتر بشناسیم.

نیکواقب//ال گف//ت: وقتی ی//ک درصد جمعی//ت ایران ح//دود ۰۷ درصد پول و ش//بهپول را در اختیار دارن//د، این یعنی ثروت هنگفت//ی در اختیار گروه کوچکی از جمعیت ایران است و این ثروت قدرتی انحصاری به این گروه یا افراد داده اس//ت. آنه//ا میتوانن//د با جابهجای//ی این حجم عظیم پول و شبهپول در بازارهای مختلف از جمله بازار ط//ال و ارز دگرگونیهای عظیمی در اقتصاد ایجاد کنند. این کارش//ناس بازار س//رمایه با اش//اره به افزایش نرخ ارز و طال و وضعیت خاص بازار س//رمایه در ۶ ماه گذشته گفت: ش//رایطی که امروز در ب//ازار ارز، طال و بورس میبینیم ناش//ی از فعالیت انحصارگرانی اس//ت که بی//ش از ۰۷ درصد از پول و شبهپول را در اختیار دارند. وی تاکید کرد: اینکه ۰۷ درصد از نقدینگی یک کش//ور در دس//ت یک درصد از کل جمعیت باش//د، درس//ت نیست چراکه آن یک درصد میتوانند سرنوش//ت کل جمعیت را در دست بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.