بزرگترین خریدار نفت ژاپن واردات از ایران را از سر میگیرد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

ش//رکت JXTG هولدینگز بزرگترین خریدار عمده نفت ژاپن در حال بررس//ی از س//رگیری واردات نفت خام از ایران است.

به گزارش ایرنا، یاسوش//ی اونودا، رئیس ش//رکت JXTG هولدینگ//ز به ش//بکه تلویزیونی NHK ژاپ//ن گفت که این شرکت از ماه گذشته به طور موقت واردات نفت خود از ایران را متوقف کرده است.

او گفت ش//رکتش در حال بررسی این موضوع است که آیا نف//ت خام ایران از لحاظ اقتصادی جذابی//ت کافی را دارد تا واردات از س//ر گرفته شود یا خیر. اونودا در پاسخ به پرسش درباره انتخابات میاندورهای امریکا گفت نتیجه این انتخابات به این معنی اس//ت ک//ه به احتمال زیاد تغیی//ر عمدهای در سیاس//ت امریکا ایجاد نخواهد شد. وی افزود: نکته مهم برای این ش//رکت این است که بتواند پیوسته محصوالت نفت خام را تامین کند. ژاپن سال ‪۷۱۰۲ ۶۹۳۱(‬ میادی) روزانه ۲۷۱ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد که معادل ۳.۵ درصد از کل نفت مورد نیاز کش//ور بوده اس//ت توکیو همچنین در س//ال ‪۱۱۰۲ ۰۹۳۱(‬ میادی) نزدیک به ۰۰۳ هزار بش//که نف//ت در روز از ای//ران خریداری میک//رد از آن زمان میزان خریدهایش کاهش داشته است.

دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا ۸۱ اردیبهشت خروج امریکا از برج//ام را اعام کرد اما بافاصله دیگر کش//ورهای امضاکنن//ده این توافق یعنی انگلیس، فرانس//ه، آلمان، چین و روس//یه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از این توافق چندجانبه بینالمللی، تاکید کردند که به برجام پایبند مانده و از تجارت شرکت هایشان با ایران حمایت میکنند.

کارشناس//ان و ناظران منطق//های و بینالمللی تاکید دارند ک//ه امریکا هرگ//ز نمیتواند خرید نفت از ای//ران را با اعمال تحریمها به صفر برس//اند و حتی وزیر نفت عربستان سعودی اعتراف کرده است که عربستان نمیتواند با افزایش صادرات خود مانع افزایش بهای نفت در بازار جهانی ش//ود. بس//یاری از ناظ//ران سیاس//ی و تحلیلگ//ران اقتصادی بر ای//ن باورند ک//ه تحریم نفت ای//ران در بلندمدت همراه ب//ا افزایش بهای نفت به تضعیف دالر در س//طح بینالمللی منجر ش//ده و به شکست و عقبنش//ینی امریکا میانجامد؛ روندی که بخشی از آن در صحبته//ای برخی مقامات امریکا دیده میش//ود. ج//ان بولتون، مش//اور رئیسجمه//وری امریکا ب//ا لحنی که حاک//ی از ناکامی امریکا در تحریم ایران اس//ت، به همراهی نکردن ش//ریکان تجاری مهم ته//ران در تحریمهای یکجانبه کاخ س//فید علیه ای//ران اعتراف کرد. وی که س//خنانش در موسس//ه امریکایی «همیلتون» بیانگر عقبنشینی امریکا از راهبرد به صفر رساندن صادرات نفت ایران است، برای توجیه این عقبنش//ینی و همراهی نکردن کش//ورها گفت که قصد نداریم به دوس//تان و همپیمانان خود آس//یبی بزنیم. شبکه رسانهای بلومبرگ در گزارش//ی با اشاره به مخالفت کشورها با تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران نوش//ت: بس//یاری از کش//ورهای خریدار نفت ایران یا آشکارا تحریمهای امریکایی را نقض میکنند یا خواستار معافیت از تحریمهای ضدایرانی امریکا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.