تولید وسایل گرمایشی بیشاز نیاز بازار صادرات‹قطعات‹بخاری‹و‹پکیج‹به‹ایتالیا

به‹بهانه‹آغاز‹فصل‹سرما‹بررسی‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

آمدن پاییز و س//رد شدن هوا ش//عله بخاریهای گازی را در خانهها باال میب//رد تا گرمای خانههای ایرانی بر س//رمای هوا غلبه کند همانطور که تولید وس//ایل گرمایشی در کشور بر بازار مصرف این کاال غلبه کرده است. کارشناسان معتقدند در فصلهای سرد سال میزان تقاضا برای آبگرمکن، بخاری، پکیج و تلویزی//ون افزایش مییابد اما پاس//خگویی به نیاز بازار از س//وی تولیدکنندگان داخلی انجام میشود و م//ازاد تولید نیز روانه بازارهای صادراتی میش//ود ت//ا جایی ک//ه قطعات این محصوالت نیز به کش//ور ایتالیا صادر میش//ود. نگاهی به ب//ازار لوازمخانگی نی//ز گفت//ه کارشناس//ان را تایید میکن//د و تقاضا برای خرید وس//ایل گرمایشی داخلی قابل مشاهده اس//ت همانطور ک//ه به وضوح دیده میش//ود نرخ این کاالها نس//بت به سال گذش//ته افزایش حدود ۰۵ درص//دی دارد. با این حال، فعالیت حدود ۰۰۱ ش//رکت تولیدکننده باعث شده که ش//اهد رقابتی تنگاتنگ در این تولید و عرضه وس//ایل گرمایش//ی در بازار داخل باش//یم و این مس//ئله جلوی افزایش بیرویه نرخ این نوع وس//ایل خانگی را گرفته است. مس//ئوالن نیز معتقدند که بازار ایران دارای ظرفیت باال، جمعیت زیاد و پرتقاضا است و از طرفی، تولید در ای//ران نیز به دلیل وجود نیروی جوان متخصص و تحصیلکرده برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی چشمانداز روشنی دارد.

‹اطمینان‹مصرف‹کننده ‹

محم//د طحانپ//ور طاه//ری، رئی//س اتحادی//ه تولیدکنن//دگان ل//وازم خانگ//ی در گفتوگ//و ب//ا «گسترش صنعت» اظهار کرد: درحالحاضر به طور تقریبی تمام فناورهای گرمایش//ی در داخل کش//ور تولید میش//ود. وی معتقد اس//ت که رقابت شدید می//ان کارخانجات تولیدکننده بخاری باعث ش//ده اس//ت که مصرفکننده بتواند ب//ا اطمینان از میان برندهای مش//هور خرید کند. خدمات پس از فروش تولیدات داخلی نیز باع//ث ترغیب مصرفکننده به استفاده از وسایل گرمایشی تولید داخل شده است. طحانپور درباره اینکه چه نوع وس//ایل گرمایش//ی بیش//تر مورد اس//تفاده مردم قرار میگیرد، تصریح کرد: بخاری گازی هنوز رایجترین وسیله گرمایشی مردم اس//ت. رئیس اتحادی//ه تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: وجود اس//تانداردهای اجباری و نظارت دقیق بر آنها باعث شده است که محصوالت داخل//ی از کیفیت باالیی برخوردار باش//ند و در این زمین//ه نیازی به واردات نباش//د. طحانپور طاهری در پاس//خ به این پرسش که آیا وس//ایل گرمایشی هم مانند کاالهای دیگر دستخوش گرانیهای اخیر میش//وند یا خیر، اظهار کرد: بله، درس//ت است که کل نی//از ما به این وس//ایل در داخل کش//ور تامین میش//ود اما به هر حال بخش//ی از م//واد اولیه وارد میش//ود. طحانپور با رد ش//ایعهها مبنیبر احتکار تعداد زیادی بخاری در انبارهای کارخانجات افزود: کارخانج//ات فقط تولیدی خود را انبار کردهاند تا با سرد ش//دن هوا به بازار عرضه کنند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بازار لوازم خانگ//ی به ج//ز پکیج در هیچ محصول//ی با کمبود روبهرو نیس//ت، گف//ت: افزایش قیمتها به نس//بت سال گذش//ته حدود ۰۵ درصد و کنترلشده است. بنابرای//ن، از ای//ن بابت جای نگرانی نیس//ت. حتی مازاد نیاز بازار داخلی محصوالت گرمایش//ی بخاری و آبگرمکن صادر میش//ود. طحانپور طاهری با اشاره به اینکه در فصلهای سرد س//ال به طور عموم افراد در خانه هستند و تفریح آنها تماشای تلویزیون اس//ت به همین دلیل تقاضا برای این محصول افزایش مییابد، گفت: فرآیند خرید و نص//ب پکیج به حدود یک ماه رسیده و این موضوع به دلیل آن است که نرخ مس مصرفی در پکیج بهشدت افزای//ش و در کن//ار آن تامین قطعات مصرفی نیز ارزبری بس//یاری دارد. وی یادآوری کرد: آبگرمکن و بخاری بیش از نیاز ب//ازار داخلی تولید میش//ود و مازاد نیاز داخلی به بازارهای همسایه و آسیای میانه صادر میشود که در کنار آن برخی قطعات نیز به ایتالیا صادر میشود.

‹تغییر‹الگوی‹مصرف ‹

برخی از فع//االن صنعت لوازم خانگ//ی معتقدند که الگوی مصرف وس//ایل سرمایشی و گرمایشی به تناس//ب نوع معماری ساختمانها تغییر کرده است. علی ناصری، تولیدکننده وس//ایل گرمایشی در این زمینه به «گس//ترش صنعت» گفت: نوع اس//تفاده از وس//ایل گرمایشی نس//بت به گذشته تغییر کرده اس//ت زیرا پکیج را میتوان در بالکن و آش//پزخانه گذاشت اما بخاری گازی را نمیتوان در این محلها نصب کرد. این امر بر تولید محصوالت سرمایش//ی و گرمایشی نیز اثرگذار بوده است.

ناصری درباره کیفیت تولید وس//ایل گرمایش//ی در ای//ران گفت: بازده بخاریهای گازس//وز در ایران ج//زو باالترین گریدها در دنیا اس//ت و در مقایس//ه با تولی//دات خارج//ی از کیفیت و اس//تاندارد الزم برخوردار است.

این تولیدکننده به اهمیت خدمات پس از فروش برای بخاریهای ایرانی اشاره و اظهار کرد: بسیاری از نش//انهای تجاری خارجی در داخل کشور برای خدماتده//ی پس از فروش دچار ضعف هس//تند و از آنجا که در ش//بکههای گرمایش//ی و سرمایش//ی خدم//ات پس از ف//روش حرف نخس//ت را میزند، مصرفکنندگان از کاالی ایرانی اس//تقبال میکنند به همین منظور بیش از ۵۸ درصد بازار را تولیدات داخلی تشکیل میدهد.

ناص//ری ب//ا بیان اینک//ه محصوالت گرمایش//ی با اش//اره به اینکه صادرات تولی//دات گوناگ//ون ب//ه کش//ورهای همس//ایه متف//اوت اس//ت، گف//ت: در صنعت پکیج و رادیاتور هدف نخس//ت تامین نیاز داخل اس//ت ام//ا نیمنگاهی نیز ب//ه بازارهای صادرات//ی داریم و به کش//ورهای عراق، س//وریه، افغانستان ...و صادرات میش//ود. این تولیدکننده وس//ایل گرمایش//ی با تاکید ب//ر اینکه سعی شده آخرین فناوریهای روز دنیا در تولید محصوالت گرمایش//ی به کار گرفته ش//ود، گفت: آنچه در این میان اهمی//ت دارد ورود دان//ش و فناوری اس//ت؛ به این معنا که فق//ط قطعات وارد نمیش//ود بلکه با ورود دانش در پی ایجاد ش//رایطی هستیم تا این قطعات را در داخل کش//ور تولید کنی//م. ناصری در زمینه رعایت اس//تانداردها در تولید محصوالت گرمایشی اظهار ک//رد: اس//تانداردهای تدوینش//ده ایران در صنع//ت پکیج و رادیاتور بر اس//اس اس//تانداردهای اروپایی است. با وجود آنکه این استانداردها اجباری هس//تند، آنچه اکنون خیلی مهم اس//ت اجرای این استانداردهاس//ت که فقط بخش//ی از آن در اختیار ش//رکتهای تولیدکننده است. بخشهای دیگر نیز به نصبکنن//ده تجهیزات و رعای//ت اصول فنی در ساختمان برمیگردد.

ای//ن تولیدکننده محصوالت گرمایش//ی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از اجرای اس//تاندارد به عوامل خارج//ی بس//تگی دارد، گف//ت: اجرای اس//تاندارد پکیجه//ا وابس//تگی زی//ادی به نحوه ساختوس//از دارد ام//ا متاس//فانه درحالحاض//ر اص//ول فنی در ساختوس//ازها رعای//ت نمیش//ود در حالی که در صورت وق//وع حادثهای م//ردم نش//انهای تجاری تولیدکننده شبکههای گرمایشی را مقصر میدانند.

ناص//ری یادآوری ک//رد: در تولی//د پکیج قطعاتی سعی بر آن اس//ت تا قطعات مورد نیاز از واحدهای داخلی تامین ش//ود اما بیش//تر قطع//ات کلیدی و حساس//ی که در داخل تولید نمیشود از ایتالیا وارد میش//ود. در تولید وسایل سرمایش//ی و گرمایشی، رقابت بر س//ر کیفیت و ماندگاری محصول اس//ت و از آنجا که قطعات کلی//دی پکیجها از ایتالیا تامین میش//ود اس//تانداردها و کیفیت محصوالت ایرانی هیچ تفاوتی با نمونههای اروپایی ندارد.

‹سخن‹آخر ‹

در ش//رایط کنونی کش//ور که برخی کارشناسان از اختالل در تامین م//واد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید گالیه دارند فعاالن در صنعت لوازم خانگی از تامین نیاز بازار داخلی با بخاریهای ایرانی نوید بهار در پاییز میدهند. همانطور که با گذش//ت نیمی از فصل پاییز، تکاپوی عامه مردم برای خرید وس//ایل گرمایشی مانند بخاری، شوفاژ، شومینه ...و افزایش پیدا کرده است.

نوع استفاده از وسایل گرمایشی نسبت به گذشته تغییر کرده است زیرا پکیج را میتوان در بالکن و آشپزخانه گذاشت اما بخاری گازی را نمیتوان در این محلها نصب کرد. این امر بر تولید محصوالت سرمایشی و گرمایشی نیز اثرگذار بوده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.