ضرورت‹توسعه‹نظام‹دامپروری‹صنعتی‹در‹کشور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: بازار گستردهای در زمینه گوش//ت گوسفندی در دنیا وجود ندارد. از این رو، چارهای جز توسعه س//اختار نظام دامپروری صنعتی در داخل نداریم.

علیرضا عزیزاللهی درب//اره آخرین وضعیت قاچاق دام به باش//گاه خبرنگاران گفت: اگرچه بهتازگی وزیر جهاد کش//اورزی اعالم کرد که س//االنه ۲ میلیون رأس دام از کش//ور قاچاق میش//ود، اما به س//بب ثبت نشدن آمار نمیتوان اظهار نظری درباره این موضوع داشت.

وی با اش//اره به اینکه قاچاق دام امری اجتنابناپذیر است، افزود: هر از گاهی صادرات دام به دلیل تغییرات در بهای گوشت قرمز ممنوع میشود که در چنین شرایطی قاچاق دام افزایش مییابد.

به همین دلیل از مس//ئوالن دولتی انتظار میرود که در طول س//ال مجوز رس//می و قانونی ب//رای خروج دام از کش//ور صادر کنند تا عالوهبر ام//کان نظارت نهادهای مسئول، ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد. عزیزاللهی در پاس//خ به این پرس//ش که آی//ا میتوان از خروج غیرقانونی دام در کشور جلوگیری کرد، بیان کرد: ب//ا وجود ۲ هزار کیلومتر مرز آب//ی، جلوگیری از قاچاق دام با ابزار انتظامی غیرممکن است. وی درباره مشکالت کنونی در تنظیم بازار گوش//ت قرمز گفت: در گذش//ته عمده گوش//ت قرمز مورد نیاز از طریق ساختار سنتی و عشایری تولید میشد که بهتدریج با از بین رفتن ساختار سنتی، نیاز کشور از طریق شبکه صنعتی تامین میشود.

از ای//ن رو، نمیتوان انتظار داش//ت که ب//ا نرخ ارزان، گوش//ت در بازار داخل توزیع ش//ود. این مقام مسئول با اش//اره به اینکه در دامداریهای سنتی و عشایری عمده علوفه مورد نیاز از محل منابع ملی تامین میش//د، بیان کرد: این در حالی است که هماکنون افزایش هزینههای انرژی، دس//تمزد و نوسان نرخ ارز بهشدت نرخ تمامشده گوشت را افزایش میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.