استقبال تمام و کمال آلمان از ادامه همکاری با

سفیر‹آلمان‹در‹ایران‹با‹معاون‹وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹‹مطرح‹کرد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

پیشینه همکاری ایران و آلمان طوالنیمدت است؛ صنایع کوچک و متوس//ط نی//ز از آن بهره بردهاند به طوری که در دو س//ال گذش//ته با همکاری موسسه GIZ آلم//ان بی//ش از ۰۱۱ صنعتگ//ر مس//تقر در مجموعه ش//هرکهای صنعتی در دورههای آموزشی این موسس//ه ش//رکت کردهاند. موسس//ه آموزش//ی GIZ یکی از مجموعههای آموزشی و فناوری بخش خصوصی مرتبط با صنایع آلمان اس//ت و ۹۱ کشور تاکنون در دورههای آموزش//ی این موسس//ه شرکت کردهاند.

البت//ه خواهرخواندگ//ی تبریز و هامب//ورگ همراه با برقراری پروازهای مس//تقیم نی//ز نمونه دیگری از همکاریهای ایران و آلمان به شمار میرود.

اکنون نیز در دیدار س//فیر آلمان در ایران با معاون وزی//ر صنعت، معدن و تجارت ب//ر برقراری روابط دو کش//ور در حوزه صنایع کوچک و متوسط تاکید شد و پایبن//دی آلمان بر برجام همچنان مورد تاکید قرار گرفت.

مهر امس//ال نیز صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، مع//دن و تجارت به آلمان س//فر کرد و هدف خود از این س//فر را ش//رکت در گردهمایی بیستمین سال همکاریهای GIZ و آموزش مدیران شرکتها برای همکاری با شرکتهای آلمانی بیان کرد. در این سفر تفاهمنامه همکاری آموزشی بین معاون وزیر صنعت، مع//دن و تجارت و معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان امضا شد.

نجفی در این س//فر همچنین با مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان ماشینآالت صنعتی آلمان VDMA دی//دار و گفتوگ//و ک//رد.در ای//ن دیدار مقرر ش//د همکاریهای مشترک درباره برگزاری نمایشگاههای تخصصی در ش//هرهای تهران تبریز اصفهان مش//هد انجام شود.

‹ادامه‹همکار ‹یها ‹

میش//ائیل کلور برشتولد، س//فیر جمهوری فدرال آلمان در ایران با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران دیدار ک//رد و گفت: تحریمهای امریکا غیرقانون//ی اس//ت و دول//ت آلمان بیتوج//ه به این تحریمها همکاریهای خ//ود را با ایران ادامه خواهد داد.

ب//ه گ//زارش «گس//ترش صنع//ت» ب//ه نق//ل از روابطعمومی س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، کلور برشتولد با بیان این مطلب، افزود: از مشکالت کنونی که دولت امریکا برای ایران درست کرده اس//ت باخبریم، اما دولت آلم//ان با وجود این سیاس//تها همچنان بر توافق خود در برجام پایبند است.

س//فیر جمهوری فدرال آلمان در ایران با اشاره به تفاهمنامه اخیر بستهش//ده با آلمان، اضافه کرد: این تفاهمنامه بس//تر مفیدی را برای تداوم همکاریهای دو کش//ور در ح//وزه صنای//ع کوچک و متوس//ط و برگزاری دورههای آموزشی فراهم آورده است.

کلور برش//تولد با بیان اهمیت جای//گاه SMEها، گفت: تکیهگاه حقیقی اقتصاد آلمان همین SMEها هستند و با تمام توان و با کمال میل از همکاری SMEهای دو کشور استقبال میکنیم.

‹رفع‹مشکالت‹ویزا ‹

س//فیر جمهوری ف//درال آلمان در ایران س//رمایهگذاری روی SMEها را کار درستی دانست و افزود: خالقیت و نوآوری از سوی همین SMEها عملی میشود و SMEها فرصتهای بازار را بهخوبی درک میکنند.

کلور برش//تولد در پایان تاکید کرد: در حال رفع مشکالت مربوط به صدور ویزا و کم کردن زمان این فرآیند برای تس//هیل ورود ش//رکتهای ایرانی در نمایشگاههای آلمان یا شرکت آنها در دورههای آموزشی کشورمان از طریق افزایش ظرفیت پذیرش درخواس//تها هستیم.

‹به‹شرایط‹سخت‹تحریم‹عادت‹داریم ‹

صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران همچنین در ای//ن دیدار با بیان برخی آمار و عملکرد سازمان متبوع خود، افزود: بیش از ۰۹ درصد صنایع کشور SMEها هستند و انتظار داریم در این مقطع دولت آلمان این صنایع را حمایت کند.

نجفی با اعالم اینک//ه وزیر جدید صنعت، معدن و تج//ارت بر اهمیت آموزش و اس//تفاده از فناوری روز دنیا تاکید دارند، تصریح کرد: خواهان تداوم همکاریهای آموزش//ی با آلمان هس//تیم و برگ//زاری دورههای GIZ برای صاحبان صنایع کوچک و متوسط کشور بسیار تاثیرگذار بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به پیش//ینه همکاری خود با آلمانیها در دوران تصدی مس//ئولیت ش//هرداری تبری//ز، گف//ت: در زمینه خواهرخواندگی هامب//ورگ با تبریز و برق//راری پروازه//ای هامبورگ-تبریز س//فیران آلمان نهایت همکاری را با ما داشتند.

مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران با تاکید ب//ر جای//گاه SMEه//ا در اقتصاد دو کش//ور، اضافه کرد: انتظار داریم تا در سفارت کسی را تعیین کنید که درباره SMEها با ما همکاری جدی داشته باشد.

نجفی در ادامه خواس//تار توجه ویژه به کم ش//دن زم//ان صدور وی//زا برای حضور ش//رکتهای SME ای//ران در نمایش//گاههای آلم//ان یا ش//رکت آنها در دورههای آموزشی کوتاهمدت این کشور شد و گفت: س//فیر آلمان در سفرهای اس//تانی خود در کشور ما از واحدهای تولیدی کوچک و متوس//ط مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی بازدید به عمل آورد.

‹حضور‹شرک ‹تهای‹آلمانی‹در‹نمایشگاه ‹

مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین ی//ادآوری کرد: انتظار داریم تا ش//رکتهای آلمانی در نمایش//گاه SMEهای ما که سال آینده برگزار میش//ود برای برقراری ارتباط بیشتر شرکت کنند. نجفی در ادامه با بیان اینکه باید واقعیتهای ایران در حوزه صنایع کوچک و متوسط به کش//ورهای اروپایی منتقل ش//ود، تصریح کرد: در دنیا کش//ورهای زیادهخواه(مانند امریکا) وجود دارد اما ما عادت داریم که در ش//رایط س//خت کار کنیم و از دولت آلمان انتظار داریم که در کنارمان باشد.

مع//اون وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت در بخش دیگری از س//خنان خود با تاکید بر لزوم مهیا کردن بسترهای الزم برای حضور آلمانیها در ایران، تصریح کرد: البته که اقتصاد دستوری نیست و ما باید بستر الزم را ب//رای حضور آلمانیها در ایران فراهم آوریم و اگر بخش خصوصی دو کشور به هم نزدیک شود، این بستر فراهم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.