ارائه‹مشاوره‹به‹۶1‹واحد‹صنعتی‹در‹نورآباد‹ممسنی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

معاون صنایع کوچک ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس از برگ//زاری طرح کلینی//ک صنعت در شهرک صنعتی نورآباد ممسنی با هدف رفع مشکالت و توانمندس//ازی واحدهای صنعتی در راستای تقویت تولی//د کاالی ایران//ی خب//ر داد و گفت: ای//ن طرح در ش//هرک صنعتی نورآباد ممس//نی اجرا شد. به گزارش «گس//ترش صنعت» به نقل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس، ش//هرام کمالزاده اظهار کرد: در قال//ب این طرح که با حضور فرماندار و برخی مسئوالن این شهرس//تان برگزار شد، با استقرار گروهه//ای مش//اورهای در بخشهای فن//ی، بازرگانی، انتق//ال فن//اوری، مالی، بیم//ه، مالیات، تامی//ن مالی، آیندهپژوهی، خدمات کس//بوکار، صادرات و بازاریابی و بازارس//نجی به 6۱ واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی نورآباد ممس//نی ۰۵ نوع خدمات مش//اورهای بهصورت رایگان ارائه شد. وی افزود: با اجرای این طرح، پس از برگزاری مش//اوره حضوری واحدهای متقاضی، تیم مش//اوران با حضور مستقیم در ۸ واحد صنعتی از نزدیک به عارضهیابی پرداختند. کمالزاده با بیان اینکه این طرح تا پایان س//ال نیز در تعدادی از شهرکهای صنعتی استان برگزار میشود، گفت: واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکهای صنعتی میتوانند با حضور در محل استقرار تیم کلینیک صنعت از مشاوره رایگان بهرهمند ش//وند. وی ه//دف از عارضهیابی را کمک به واحدهای صنعتی کوچک برای توسعه و ایجاد تغییرات الزم بهمنظور بهب//ود و افزایش توان رقابتپذیری آنها اع//الم و درب//اره اهمیت اجرای این ط//رح اظهار کرد: در مدل عارضهیابی اطالع//ات کلی واحدهای صنعتی کوچک جمعآوریش//ده و محاسبات الزم برای تعیین شاخصهای بهرهوری و سودآوری واحد انجام میشود. کمالزاده با بیان اینکه مشاوران طرح کلینیک صنعت را اس//تادان دانش//گاهی و متخصصان و صاحبنظران بخش صنعتی تش//کیل میدهن//د، گفت: در این طرح برای برونرفت صنایع از مشکالت برنامههایی پیشنهاد و اجرای//ی میش//ود. مع//اون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ب//ر حمایت از اج//رای این طرح تاکی//د کرد و گفت: هزینههای اجرای کلینیک صنعت از س//وی شرکت ش//هرکهای صنعتی فارس پرداخت میشود و استفاده از خدمات مشاورهای برای واحدهای صنعتی و تولیدی رایگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.