چرا‹صندو ‹قهای‹سرمایه‹گذاری‹ باید‹توسعه‹یابند؟

Sanat Newspaper - - خبر -

رئیس س//ازمان ب//ورس و اوراق بهادار کش//ور گفت: ورود ش//رکتهای جدید به بورس به شرط اینکه بازدهی مناسبی برای س//هامداران ایجاد کنن//د منجر به بزرگ ش//دن بازار س//رمایه و افزایش عم//ق بازار س//رمایه در اقتصاد کش//ور میش//ود. شاپور محمدی درباره سازکار جذب نقدینگیهای خ//رد ب//ه ب//ازار س//رمایه به خان//ه مل//ت گفت: با توس//عه صندوقهای س//رمایهگذاری و انتش//ار اوراق مالی که بازده باال و جذاب دارند میتوان ش//رایط را برای هدایت بخش//ی از نقدینگ//ی ب//ه بورس فراهم کرد. رئیس س//ازمان بورس و اوراق به//ادار ادامه داد: در س//الهای گذش//ته عالوهبر برنامهریزی برای هدایت نقدینگی به بازار سرمایه، اقداماتی برای جذب نقدینگیهای خرد جامعه انجام ش//ده است. وی ادامه داد: سازمان بورس و اوراق به//ادار با بیمه مرکزی تعامالتی درباره موضوعاتی مانند اوراق بیمه اتکایی و اوراق بیم//ه رویدادهای طبیعی انجام داده که بر جذب نقدینگی خرد به بازار بورس تاثیرگذار اس//ت. محمدی تصریح کرد: ورود ش//رکتهای جدید به بورس به شرط اینکه بازدهی مناس//بی برای سهامداران ایجاد کنند منجر به بزرگ شدن بازار سرمایه و افزایش عمق این بازار در اقتصاد کشور خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.