بررسی غیرقانونی دفاتر باید متوقف شود

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

عضو ات//اق بازرگانی ایران درباره بررس//ی دفاتر از س//وی بازرس//ان موسسه حسابرسی تامیناجتماعی گفت: هر زمان که منابع با مصارف تامی//ن اجتماع//ی همخوانی ندارد برخ//ی از مدیران این س//ازمان به دنبال خلق پول از بخش خصوصی هستند.

علی ش//ریعتی ب//ه ایلنا گفت: بارها من و س//ایر فعاالن بخ//ش خصوصی در گفتوگو با رس//انههای جمعی اعالم کردیم که بررس//ی ۰۱ س//اله دفاتر خالف قانون است اما هنوز گزارشهایی در این زمینه به تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی میرسد.

وی ادامه داد: متاسفانه کار به آنجا رسیده که باید تصویر مصوبه جلس//ه ستاد تس//هیل و رفع موانع تولید را انتشار عمومی دهیم تا شاید آقایان به این باور برسند که این کار خالف قانون است.

عض//و هیاتمدیره کانون صنایع غذایی گفت: همانطور که در این صورتجلس//ه قید ش//ده گزارشه//ای زیادی از فع//االن بخش خصوص//ی مبنیبر اصرار بازرس//ان بر این تخلف به انجمنها و تش//کلهای بخش خصوصی رسیده است.

ش//ریعتی درباره ش//گرد جدید بازرس//ان گف//ت: اینکه بازرس//ان از فعال اقتص//ادی تعهدنامه میگیرند که بعدها دفاتر ۰۱ س//اله خود را در اختیار تامین اجتماعی بگذارند هیچ ارزش حقوقی ندارد.

وی تصری//ح ک//رد: اگ//ر ب//ه ه//ر دلیل//ی اکن//ون این دفات//ر در اختی//ار این افراد اس//ت باید در ه//ر مرحله از رس//یدگی که باش//د بالفاصله روند آن متوقف شود؛ این کار تامیناجتماع//ی مص//داق عینی مزاحم//ت در فضای کس//بوکار به ش//مار میرود و در صورت تداوم اینگونه مزاحمته//ا از طری//ق قضای//ی آن را پیگی//ری خواهیم کرد.

عض//و ات//اق بازرگانی ایران افزود: هر زم//ان که منابع با مصارف تامیناجتماع//ی همخوانی ندارد برخی از مدیران این س//ازمان به دنبال خلق پول از جیب بخش خصوصی هستند.

ش//ریعتی یادآور شد: آنها چون نمیتوانند مطالباتشان را از دولت یا س//ایر نهادها وصول کنن//د دیواری کوتاهتر از تولیدکنن//ده و فعال اقتصادی پی//دا نمیکنند و با این کاره//ا ب//ه دنبال این هس//تند که به هر نحوی که ش//ده پول بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.