رفع‹بیکاری‹با‹توسعه‹تعاون‹یها

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

رئیس اتاق تع//اون ایران گفت: برای رفع بی//کاری که مهمترین عامل بروز فقر در ایران اس//ت، توس//عه تعاونیها میتواند راهگشا باشد. بهمن عبداللهی ب//ا اعالم اینکه تعاونیها میتوانند با کمترین هزینه، مش//اغل پایدار ایجاد کنند، به ایرنا گفت: س//ال گذشته و پیش از بروز نوسانهای ارزی، هزینه ایجاد هر ش//غل پایدار در بخشهای اقتصادی غیر از تعاون ۰۰۴ تا ۰۰۵ میلیون تومان اعالم شد در حالی که این رقم برای تعاونیها ۰۵ ت//ا ۰۰۱ میلیون تومان اس//ت. رئی//س اتاق تعاون ای//ران با تاکید بر ض//رورت فقرزدای//ی ادام//ه داد: تعاونیها به طور عم//ده در نقاط مرزی که با دو معضل فقر و بیکاری روبهرو هس//تند، ایجاد ش//دهاند به همین دلی//ل میتوان گفت که توس//عه تعاون راهکاری مناس//ب برای مقابله با فقر به ش//مار میرود. وی در پاس//خ به پرسش دیگری درباره برنامه اتاق تعاون برای توس//عه تعاونیهای دانشبنی//ان اظهار کرد: با توجه به اینکه تعاونیهای دانشبنیان از بهرهوری باالتری برخوردارند. بنابراین، توس//عه ای//ن قبیل تعاونیها همواره در دس//تور کار بوده اس//ت. عبداللهی گفت: اکن//ون ۰۰۳ تعاونی دانشبنیان داریم اما آم//اری از میزان گردش مالی آنها در دس//ت نیس//ت. رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان ساخت: آمار گ//ردش مالی تعاونیه//ای دانشبنیان تا ۲ ماه آینده تکمیل و منتش//ر میش//ود. در پی تدوین الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت، که در آن مهمتری//ن مبانی و آرمانهای پیش//رفت و افق مطلوب کش//ور در ۵ دهه آینده ترسیم و تدابیر موثر برای دستیابی به آن طراحی شده اس//ت، حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اس//المی ۲۲ مه//ر در ابالغیهای نهاده//ا، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررس//ی عمیق ابعاد مختلف سند تدوینشده و ارائه نظرهای مشورتی برای تکمیل و ارتقای این سند باالدستی فراخواندند. بر اساس افق ترسیمشده در این الگو، تا سال ۴۴۴۱ ایران به پیش//تاز در تولید علوم انسانی اسالمی و فرهنگ متعالی در س//طح بینالمللی تبدیل ش//ده و در میان ۵ کش//ور پیشرفته جهان در تولید اندیش//ه، علم و فناوری جای گرفت//ه و از اقتصادی دانشبنیان، خوداتکا و مبتنیبر عقالنیت و معنویت اسالمی برخوردار و دارای یکی از ۰۱ اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سالمت محیطزیست و پایداری مناب//ع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذای//ی با حداقل نابرابری فضایی در کش//ور فراهم شده، کش//ف منابع، خلق مزیتها و فرصتهای جدید و فراوانی نعمت برای همگان با رعایت عدالت بیننس//لی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشهکن شده و تکافل عمومی و تامین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترس//ی آس//ان همگانی به نظام قضایی عادالنه تامین شده است. ایشان همچنین مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مش//ورت مراجع مندرج در ابالغ، نظرها و پیش//نهادهای تکمیلی را به طور دقیق بررس//ی و بهرهبرداری کند و نس//خه ارتقایافته الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت را حداکثر تا دو سال آینده برای تصویب و ابالغ ارائه کنند به طوری که از آغاز قرن ۵۱ خورش//یدی اجرای این الگو با سرعت مطلوب آغاز شود و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.