دولت حاضر نیست دست از تصدیگری صنعت خودرو بردارد

Sanat Newspaper - - بینالملل خودرو -

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی اظهارک//رد: در صنعت خودرو سیاس//تهای دوگانهای وجود دارد و دلی//ل ای//ن موضوع این اس//ت که دو ش//رکت بزرگ خودروس//ازی کشور، معلوم نیس//ت که خصوصی هستند یا دولتی. بنابراین تصمیمگیریها و سیاستهای کلی در برخی ش//رایط و مواقع ش//یب خصوصی و در برخی مواقع ش//یب دولتی دارند.

حمیده زرآب//ادی در گفتوگو با خبرخودرو افزود: بهدنبال اینگونه تصمیمگیریها تناقض ایجاد ش//ده و در پاس//خ به مصرفکنن//ده، دالیل آنه//ا گاه دولتی و گاه خصوصی عنوان میشود.

نماین//ده مردم قزوی//ن، آبیک و البرز در مجلس ش//ورای اس//المی در ادامه افزود: خودروسازان عنوان میکنند که این تعداد کارگر در این شرکتها در حال کار هستند و اگر به هر دلیلی خدش//های به صنعت خودروسازی وارد شود این تعداد از افراد بیکار خواهند شد و از این موضوع بهعنوان یک حربه استفاده میکنند.

وی در ادام//ه بیان کرد: در س//الهای گذش//ته با هیچیک از این توجیهها و حربهها مش//کالت این صنعت حل نش//ده و وضعیت بدتر هم ش//ده اس//ت زیرا زمان//ی که قانونی وضع میشود همان لحظه نتیجه نمیدهد، بلکه چند سال بعد باید منتظ//ر نتیجه آن بود. در نهایت مجموعه قوانین متناقض در صنعت خودرو باعث شده که به مرور زمان شاهد افت کیفیت خودروها و نبود تعادل در این حوزه نیز باشیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: چنانچه تصمیمگیری مش//خص و درستی در این باره اتخاذ شود خدمت بسیار قابل ستایش و فراموشنشدنی در حق مردم ش//ده اس//ت زی//را این موض//وع در حوزههای گوناگون//ی مانند محیطزیس//ت، امنیت ج//ان مردم، کاهش مصرف س//وخت، رف//اه اجتماعی و حتی اش//تغال تاثیرگذار خواهد بود.

ای//ن نماین//ده مردم در مجلس ش//ورای اس//المی درباره آزادس//ازی ن//رخ خ//ودرو گف//ت: در بحث خصوصیس//ازی این موضوع مطرح اس//ت که س//ازمانها یا شرکتها پس از خصوصیس//ازی بهطور کامل از دولت جدا میش//وند و فقط بح//ث رگوالتوری(تنظی//م و کنترل) در دس//ت دولت باقی میماند ام//ا درحالحاضر دولت تصدیگری میکند و حاضر نیست دست از این سیاست بردارد.

زرآبادی در ادامه بیان کرد: تا زمانی که تصدیگری حدف نشود نمیتوان سیاست معقولی در صنعت خودرو داشت و در ش//رایط بحرانی به جای اینکه مردم آخرین الیهای باشند که زیر فشار قرار میگیرند نخستین الیه بوده و این یک اشکال اساسی است که باید رفع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.