کمبود نقدینگی و ورشکستگی صنعت قطعه

Sanat Newspaper - - بینالملل خودرو -

در حالی خودروس//ازان اق//دام به پیشفروش محصوالت خ//ود کردهاند که بهدنبال تحریمهای ظالمانه خارجی و اتخاذ سیاس//تهای س//ختگیرانه ارزی و مالی در کش//ور (تحریمهای داخلی)، قطعهس//ازان برای واردات مواد اولیه و واردکنن//دگان ب//رای واردات قطعات منفصله با معضالتی روبهرو هس//تند که بیش//ک این امر روی تیراژ خودروها و انجام تعهدات خودروسازان تاثیر خواهد داشت. محمدمهدی شکورزاده در گفتوگو با خبرخودرو، به تشریح مشکالت و چالشهای صنعت خودرو و قطعهس//ازی کش//ور پرداخت و گفت: مهمترین معضلی که صنعتگران با آن روبهرو هستند، مسائل ارزی است. شرایط بهگونهای رقم خورده که نمیدانیم قادر به واردات مواد اولیه هس//تیم یا خیر. همچنین به علت نوس//انهای نرخ ارز و چند نرخی بودن آن نمیدانیم محصوالت خود را با چه قیمتی به خودروسازان عرضه کنیم. وی در ادامه تصریح کرد: بخشنامههای بانک مرکزی که بهطور عمده عطف به ماس//بق ش//ده، قطعهسازان را در تعیین نرخ تمام ش//ده محصوالت و اعالم آن به خودروس//ازان ناتوان کرده اس//ت و از س//ویی خودروسازان بهدلیل نبود تناس//ب بین نرخ تمام شده و فروش، با زیان انباش//تهای روبهرو هستند که توان خرید محصوالت قطعهسازان با قیمتهای جدی//د را ندارند؛ بنابراین قطعهس//ازان با ضرر و زیان زی//ادی روبهرو بوده که با یک محاسبه میتوان گفت قطعهسازان ورشکسته شدهاند. رئیس هیاتمدیره انجم//ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی خراس//ان رضوی خاطرنش//ان کرد: مشکالتی که تا ۰۱روز گذش//ته از داخل کشور نشات گرفته بود به مس//ائل خارجی و ارتباطات بانکی با خارج از کش//ور اضافه شده است و با پیوس//تن چین به تحریمها تمامی ثبتسفارشها معلق مانده و تمام امکاناتی که در گذشته برای واردات بدون نقل و انتقال پول در اختیار داشتیم از ما گرفته ش//ده اس//ت. از این رو، با وجود همکاری گمرک با قطعهسازان متاسفانه سامانه ارزی کش//ور اجازه واردات را نمیدهد. ش//کورزاده در ادامه تصریح کرد: برخی مواد اولیه وارداتی از بازار تهیه میش//وند ک//ه درحالحاضر با کمبود و افزایش قیمتها روبهرو ش//دهایم. همچنین واحدهایی که خود اق//دام به واردات مواد اولیه میکردند، بهدلیل س//امانه ارزی کشور و صدور بخشنامههای گوناگون و متغیر بانک مرکزی و همچنین تفاوتهایی که در نرخ ارز وجود دارد ش//امل ارز ۰۰۲۴تومان//ی، ارز نیمایی بانکی، نیمایی اش//خاص و ارز آزاد، در عمل وارداتی ندارن//د. وی اذعان کرد: واردکنن//دگان در ردیفهای ۲ و ۳ ارزی قرار گرفتهاند و براس//اس س//همیهبندی اعالم شده، س//همیه وزارت صنعت، معدن و تجارت یکمیلیارد دالر در ماه است که این رقم پاسخگوی متقاضیان ارز نیست. او در ادامه به معضل س//رمایه در گردش اشاره کرد و گفت: سال گذشته با ۰۱درصد الس//ی واردات انجام میش//د و قطعهسازان بخش//ی از منابع مالی خود را برای ترخی//ص اختصاص میدادند اما درحالحاضر چنانچ//ه وارداتی انجام و مجوز ثبتس//فارش داده شود باید ۰۰۱درصد هزینه کاال را به اضافه 5۳درصد وثیقه بانکها پرداخت ش//ود تا در ۲ماه آینده کاال بهدست قطعهساز برسد. این فعال صنعت قطعه در ادامه اظهار کرد: ش//رایط عنوان شده در حالی است که واردات قطعه با ارز ۹هزار تومانی نیمایی امکانپذیر است و قطعهسازان چنین حجمی از نقدینگ//ی در اختی//ار ندارد. نبود نقدینگی و س//رمایه در گردش و اختصاص نیافت//ن ارز از چالشه//ای بزرگ واردکنندگان اس//ت. وی عامل زیانده بودن صنعت خودرو را نحوه قیمتگذاری آن دانس//ت و گفت: چنانچه محصوالت با قیمتهای منطقی عرضه ش//ود خودروسازان قادر به متعادلسازی سود و زیان مجموعههای خود هستند؛ بنابراین زمانی که قطعات با ارز آزاد یا حتی نیمایی بهدست خودروس//ازان میرسد در حالی که قیمتها دستوری تعیین میشود شرکتهای خودروساز دچار ضرر و زیان خواهند شد. شکورزاده در ادامه افزود: در بهترین حالت قطعات با ارز ۰۰۲۴تومانی بهدس//ت خودروسازان میرسد و از س//ویی مواد اولیهای که در بازار وج//ود دارد مانند مس و آلومینیوم با قیمتی بسیار بیش//تر از بازارسرمایه بهدست قطعهساز میرسد به این ترتیب نرخ تمام ش//ده تولیدات قطعهسازان چند برابر شده که این روند سقوط آزاد قطعهسازان را بهدنبال دارد. وی یاداور ش//د: در 5ماه گذش//ته قطعهس//ازان متحمل ضرر و زیانهای زیادی ش//دهاند و حتی اگر خودروس//ازان اقدام ب//ه اصالح قیمتها براس//اس ارز ۰۰۲۴تومانی هم کرده باش//ند، در قراردادها به آن اش//اره نشده اس//ت عالوهبر آن افزایش نرخ محصوالت خودروس//ازان در حدی نیس//ت که جبرانکننده مابهالتفاوتهای نرخ ارز باش//د. ش//کورزاده تصریح کرد: با توجه به اینکه هزینه تمام ش//ده تولیدات قطعهسازان با ارز ۸هزار تومانی است و با ارز ۰۰۲۴تومانی به فروش میرس//انند و در واقع نرخ فروش پایینتر از هزینه تمام شده است بهطور قطع دچار ضرر و زیان خواهند شد همچنین با توجه به اینکه خودروس//ازان محصوالت خود را با زیان عرضه میکنند در عمل منابع مالی در اختیار ندارند که بتوانند مطالبات خود را بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.