زنجیره ارزشساز گیاهان دارویی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

کش//ور م//ا از لحاظ تم//دن و فرهن//گ قوی اس//ت و این مزیت تم//دن و فرهنگ ای//ران به بخش گیاهان دارویی و طب س//نتی نیز مربوط میش//ود. س//تاد گیاهان دارویی معاون//ت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری به عنوان نهاد بینبخشی نقشآفرینی میکند و این س//تاد از آغاز ش//کلگیری معاون//ت علم//ی و فن//اوری ایج//اد ش//ده و با رویک//رد ترویج و فرهنگس//ازی س//عی میکند از ظرفیته//ای ایران بهره بگیرد. از این رو، جش//نواره و نمایش//گاه ملی گیاهان دارویی از س//ال ۱۹ به صورت ملی برگزار میش//ود. هر س//ال نوآوریهای خاصی در این نمایش//گاه ملی گیاهان دارویی به چشم میخورد و امس//ال نیز شتابدهندهها و نهادهای واسطی که میتوانند به زنجیره ارزشساز کمک کنند، حضور دارند و چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی را به یکی از نمایشگاههای برتر در معاونت علمی ریاس//تجمهوری تبدیل کرده است. معاونت علم//ی به موضوع گیاهان دارویی و صنایع وابس//ته به آن عالقهمند اس//ت. همچنین، نقش آن در کشور بس//یار پررنگ است. در همین راستا، ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی نقشآفرینی خوبی داشته اس//ت. برگزاری جش//نواره گیاهان دارویی با ه//دف ترویج فرهنگ مناس//ب و بهرهگیری ظرفیت بومی ایران بوده است. استارتآپها در حوزه خدماتی کش//ور بهخوبی شکل گرفتهاند و ما برنامه توسعه ش//تابدهندههای تخصص//ی را در دس//تور کار داری//م. همچنین برنامهای در این هفته از سوی معاونت علمی به ستادها ابالغ میشود تا از کس//بوکارهای نو و استارتآپهای تخصصی حمایت ویژهای شود و شتابدهندههای حوزه آب، انرژی، محیطزیست و حوزههای ب//ا ظرفیت و ظرفیت باال، پای کار باش//ند. مرکز تخصصی حمایت از شتابدهندهها در پارک فناوری پردیس وجود دارد و امکاناتی مانند تمهید فضای مناسب کاری و ایجاد کارخانه نوآوری، تسهیالت ارزی و کمکهای بالعوض به اس//تارتآپهای تخصصی ارائه میش//ود. تس//هیالت مالی برای توس//عه کسبوکار مناس//ب استارتآپها و تخصیص فضای کاری برای آنها از جمله برنامههای حمایتی معاونت علمی است و چنانچه توانستیم در بخش علوم دریایی شتابدهنده تخصص//ی ایجاد کنیم نخس//تین ش//تابدهنده تخصصی گیاهان دارویی را نیز در حاشیه جشنواره گیاهان دارویی رونمایی میکنیم.

اسماعیل‌قادر ‌یفر ‌رئیس‌مرکز‌فناوری‌ راهبردی‌معاونت‌علمی‌و‌ فناوری‌ریاس ‌تجمهوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.