صادرات‹یک‹میلیارد‹دالری‹محصوالت‹لبنی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: بر اساس گزارش مرک//ز آمار ایران، تولید ش//یر خ//ام در دامداریهای صنعتی هر س//ال با میانگین رش//د ۷ ت//ا ۸ درصدی روبهرو است.

علیرضا عزیزاللهی ادعای کاهش تولید شیر خام در کش//ور را رد کرد و به باشگاه خبرنگاران گفت: کمبود ش//یر خام در کش//ور صحت ندارد و هر س//ال با توجه به افزایش جمعی//ت گاو اصیل در واحدهای دامداری صنعتی، رشد متوس//ط تولید در این واحدها را داریم ب//ه طوری که بر مبنای گزارش مرک//ز آمار ایران، این واحدها در س//ال ۵۹ حدود ۴ میلیون و ۰۰۸ هزار تن و در س//ال ۶۹ نزدی//ک به ۲.۵ میلیون تن ش//یر خام تولید کردند.

وی از ح//دود ۰۱ میلیون تن ش//یر خام تولیدی در کش//ور خب//رداد و افزود: ۵ میلیون ت//ن در واحدهای صنعت//ی تولی//د و به ط//ور تقریبی تمام آن از س//وی کارخانجات لبنی جذب میشود.

عزیزالله//ی درباره تولید ش//یر خ//ام در واحدهای دامداری س//نتی و روستایی و عش//ایری ادامه داد: بر اساس آماری که از مرکز جمعآوری شیر خام دریافت کردهایم، میزان جذب شیر خام از واحدهای دامداری س//نتی نسبت به س//ال قبل تغییر محسوسی نداشته است و این مرکز امسال هم به میزان سال گذشته شیر خام از این دامداریها جمعآوری کردهاست.

وی گفت: ۰۸ درصد شیر خام مورد نیاز کارخانجات لبنی کش//ور از طری//ق دامداریه//ای صنعتی و ۰۲ درص//د از واحدهای دامداری روس//تایی و عش//ایری تامین میشود.

مدیرعام//ل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در عین ح//ال افزود: با این میزان تولید ش//یر خام در کش//ور عالوهبر تامین نیاز داخل، یک میلیارد دالر محصوالت لبنی صادر میشود.

وی با اش//اره به اینکه هیچ مستنداتی برای کاهش شیر خام در داخل وجود ندارد، تصریح کرد: اگر تولید شیر خام کم شده باش//د باید جمعیت گاو نیز کاهش مییاف//ت در حالی ک//ه بر مبنای گ//زارش مرکز آمار ایران، هر سال نزدیک به یک میلیون و ۰۰۳ هزار رأس کش//تار دام سنگین داریم و امسال کشتار غیر طبیعی در زمینه دام گزارش نشده است.

عزیزاللهی ادامه داد: ۰۰۱ درصد کشتار دام سنگین بر اس//اس مقررات کشور در کش//تارگاههای صنعتی انجام میشود.

وی درباره افزایش کشتار دام با توجه به افزایش نرخ گوشت قرمز نیز چنین اظهار کرد: هر چند نرخ گوشت قرمز افزایش داشته اما نرخ شیر هم بهبود یافته و یک دامدار به علت افزایش نرخ گوش//ت قرمز، گاو شیری خود را که درآمد مس//تمر و بلندمدت ایجاد میکند، حذف نمیکند.

مدیرعام//ل اتحادی//ه مرک//زی دام//داران ایران، اس//تداللهایی که ب//رای کاهش تولید ش//یر مطرح ش//ده را غیرفنی و غیرکارشناس//ی خواند و افزود: این توجیهها برای دریافت مجوز واردات شیر خشک ابراز میشود. وی درباره افزایش تقاضا برای شیر خام گفت: در س//ال گذش//ته، کارخانجات لبنی ۵.۶ میلیون تن ش//یر خام تقاضا داشتند و امسال تقاضای نزدیک به ۸ میلیون تن را مطرح کردهاند. عزیزاللهی افزود: امسال با تغییرات نرخ ارز، انگی//زه برای صادرات محصوالت افزای//ش یافته و برخ//ی کارخانجات لبن//ی به دنبال افزایش صادرات محصوالت خود هستند. وی تصریح کرد: آنها میخواهند شیر خشک را با ارز حمایتی وارد و محصول نهایی را با نرخ آزاد صادر کنند.

عزیزالله//ی درب//اره خری//د ش//یر خ//ام از س//وی کارخانجات ش//یر خش//ک نیز گف//ت: نزدیک به یک سال است که کارخانجات شیر خشک، شیر خام تولید داخل را جذب میکنند و امس//ال نرخ بیش//تری برای آن میپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.