کروستینی با سس پستو

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

ریحان سبز و بنفش گردو )خردشده( پنیر سفت سیر )لهشده( نمک و فلفل قرمز نان جو فلفلدلمهای و روغن زیتون

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.