کلم و این همه خاصیت

SarAshpaz - - News -

-اگرمیخواهیدپوستباطراوتوسیستمایمنیقویداشتهباشیدکهباانواعبیماریهامقابله کند، مصرف کلم برگ را فراموش نکنید. این گیاه سرشار از سولفور و ویتامین است. - ویتامین و آنتوسیانین آن به عملکرد ذهنی و تمرکز کمک می کند. این ماده مغذی از آسیب دیدگی اعصاب پیشگیری کرده و سیستم دفاعی بدن را برای مقابله با آلزایمر تقویت می کند. بالاترین میزان این ماده مغذی در کلم قرمز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.