روش پخت

SarAshpaz - - News - سحر مومنی

کره )یا روغن جامد( و پودر قند را داخل کاسهای ریخته و با دور کند همزن برقی بزنید تا به صورت مایهای کشدار شود. 1 تخممرغ را به مواد اضافه کرده و کمی بزنید تا رنگ آن روشن شود. 2 آرد برنج، پودر هل و گلاب را به تدریج داخل مواد ریخته و با دست ورز دهید تا به شکل خمیر رقیقی درآید. 3 خمیر راداخل کیسهنایلونی قرار داده وبه مدت24 ساعت دریخچالبگذاریدتا استراحتکند. 4 از خمیر گلولههایکوچکی برداشته و دردست گلوله کنید.سپس آن را درسینیفر کهبا کاغذروغنیپوشیدهشده،بچینید.بعد با قالببه شکل دلخواهروی 5 آنها فرم داده و تخم خرفه بپاشید )به این کار ادامه دهید تا مواد تمام شود(. سینی را درطبقه وسط فراز قبل بادمای170 درجهسانتیگرادگرمشده،حدود15 دقیقه قرار دهید تا زیر شیرینی برشته شود، ولی رنگ آن تغییر نکند. 6 این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 30 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.