اسلایس میوه

SarAshpaz - - News - سارا خسرویان

مواد مورد نیاز

لیموترش 1عدد توتفرنگی 200گرم شکر یکدومپیمانه پودر ژلاتین آموتیا 2 ساشه آبجوش 1پیمانه پودرنارگیل بهمیزانلازم

روش تهیه

لیموترش را حلقهای خرد کرده و هسته آن را 1 خارج کنید. لیموترش، توتفرنگی را داخل دستگاه غذاساز 2 ریخته و باهم مخلوط کنید تا صاف و یکدست شود. پوره میوه را داخل کاسهای ریخته، بعد شکر را 3 به آن بیفزایید. سپس بالیسک مخلوط کنید. پودر ژلاتین آموتیا را داخل 1 پیمانه آبجوش 4 ریخته و روی حرارت غیر مستقیم بخار آب جوش قرار دهید تا ژلاتین در آب حل شود. ژلاتین آمادهشده را به پوره میوه افزوده و با لیسک مخلوط کنید. مواد را داخل قالبی با ابعاد 20در 20سانتی متر 5 که با کاغذ روغنی سطح و دیوارههای آن پوشیده شده، بریزید و سطح آن را صاف کنید. سپس به مدت 2 ساعت داخل یخچال بگذارید تا سفت شود. اسلایس را از قالب جدا کرده، بعد آن را روی 6 سطح صافی ق راردهی د.سپ سبا کات ربه شکل دلخواه برش بزنید و روی آن پودر نارگیل بپاشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.