چیپف شکلاتی

SarAshpaz - - News - میناشریفی

مواد مورد نیاز

چیپف شکلاتی 1 بسته کوچک شکلاتسیاه 50گرم شکلاتسفید بهمیزانلازم

روش تهیه

داخل قالب 6 تایی مافین، کپسول کاغذی قرار 1 دهید. بعد مقداری چیپف داخل هر کدام از آنها بریزید )تا یکدوم کپسولها را پر کنید(. شکلات سیاه کهاز قبلبه روشبنماری )روی 2 حرارت غیرمستقیم بخار آب جوش( ذوب شده، روی هر کداماز کپسولهابریزید تا چیپفبه همبچسبد . سپس کنار بگذارید تا کمی سفت شود. روی شکلات سیاه سفتشده، شکلات سفید 3 ذوبشده را به وسیله قاشقی به صورت رفت و برگشت ریخته و در دمای محیط بگذارید تا خودش را بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.