روش پخت

SarAshpaz - - News - مینا مدنی

شکر و کره )به دمای محیط رسیده( را داخل کاسهای بریزید. سپس به مدت 2 دقیقه 1 با دور کند همزن برقی بزنید تا پف کرده و کرمیرنگ شود. بعد تخممرغ، وانیل و پوست پرتقال رابه آنافزودهو همبزنید.سپس بهتدریج آرد رابه آناضافه کرده وبالیسکمخلوط کنید تا خمیر نرم ولطیفی به دست آید. بعد روی آن را پوشانده و به مدت 1 ساعت در یخچال استراحت دهید. از خمیر بهاندازه یک فندق برداشته و در دست گلوله کنید. سپس بااستفادهاز چاقو تیزی 2 یک برش بعلاوه )+( روی آن ایجاد کرده و داخل سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیدهشده، با فاصله بچینید. بعد روی آنها شکر رنگی )مقداری شکر دانه درشت را درون ظرفی ریخته و مقداری رنگ خوراکی به آن بزنید. سپس بااستفادهاز قاشقی مخلوط کرده تا رنگ دلخواه به دست آید( بپاشید. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 170 درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت 15 3 دقیقه )یا تا زمانیکه زیر آن طلاییرنگ شود( قرار دهید تا بپزد. سینی را از فر خارج کرده و در وسط هر شیرینی یک شکلات چیپسی قرار دهید. 4 این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 30 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.