نکتههایی در روش پخت شیرینیها

‪Tips on cooking method proposed‬

SarAshpaz - - News -

دقیقــه قبــل از شــروع پخت، مواد را از کنید تا به دمای محیطبرسند. مــواد را با پیمانه های اســتاندار و دقیق میزان و مقدار آنها را تغییر ندهید. در صورت نبودن کره، از روغن صاف اســتفاده کرده و روغن مایع را جایگزین آن نکنید. آرد مورد استفاده بهتر است از آرد سه صفر نرم و تازه باشد؛ زیرا در این صورت زمان نگهداری آن بیشتر می شود. هنگام جداسازی زرده و سفیده تخممرغ دقت کنید که باهم مخلوط نشوند و درون ظرف های کاملا خشک این کار را انجام دهید. همچنین سفیده تخممرغ سرد و گرم نباشد، زیرا فرم نمی گیرد. اگر فرصت کم بود؛ آن را با 1 قاشق چایخوری آب یخ و اگر سرد، با 1 قاشق چایخوری آب گرم به دمای معتدل و مناسب برسانید، سپس فرم دهید. از وانیل خالص استفاده کنید. خمیرهای کــره ای را ورز ندهید؛ زیرا به روغــن می افتد و پس از پخت، خشک می شود. همچنین آرد را بیش از اندازه دستور، اضافه نکنید. اگر خمیر چسبندگی داشت، آن را به مدت 60 دقیقه داخل یخچال قرار دهید. پودرقند و آرد را قبل از اســتفاده، الک کنید. برای اندازه گیری آرد، پیمانه را داخل آن فرو نکنید، بلکه با استفاده از قاشقی آن را پر کرده تا سر صاف شود. اگــر بیکنیگ پودر در مواد مورد نیاز بود، آن را با آرد مخلوط کرده و الک کنید. فر را 30 دقیقه قبل از قرار دادن شــیرینی و کیک درون آن روشــن نمایید. قبل از پختن مخلوط مواد، مقداری از آن را بپزید و اگر وا رفت، کمی آرد به آن اضافه کنید. تمام وزنهای ذکرشده در روش تهیه شیرینی با دقت باید اندازهگیری شــود؛ زیرا کم یا زیاد شــدن هر کدام از مواد مورد اســتفاده تاثیرات متفاوتی بر روی بافت، شکل یا طعم شیرینیها خواهد داشت. برای پهن کردن خمیر آمادهشــده بر سطح صاف، آنرا در میان دو ورق کاغذ روغنی قرار دهید تا مجبور به اســتفاده از آرد نشوید؛ زیرا اســتفاده زیاد از آرد باعث سفت و خشک شــدن بیسکویت و شیرینی میشود. علت اینکه در تهیه خمیرهای شــیرینی، کره یا روغن بهکار میرود؛ بهتر اســت محیطی که در آن خمیر باز میشود، زیاد گرم نباشد و در صورت گرم بودن آنرا مدتی در یخچال گذاشته و مجدد استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.