روش پخت

SarAshpaz - - News - مینا مدنی

برای تهیه خمیر سفید رنگ؛ 80 گرم کره را با 1 همزن برقی بزنید تا سبک شده و پف کند. سپس 60 گرم شکر را در دو مرحله به آن افزوده و با دور کند به هم زدن ادامه دهید. 1 عدد زرده تخم مرغ )با استفاده از چنگالی زده شده( را به آن افزوده و با استفادهاز قاشق چوبی به آرامی مخلوط کنید. سپس 100 گرم آرد را روی مخلوط مواد پاشیده و با قاشق به صورت دورانی مخلوط کنید تا به صورت خمیری درآید که حالت چسبندگی نداشته باشد. خمیر آماده شده را درون نایلونی قرار داده و به مدت 20 دقیقه در یخچال نگهداری کنید.

برای تهیه خمیر قهوهای رنگ؛ 80 گرم کره را 2 با همزن برقی آنقدر بزنید تا سبک شده و پف کند. سپس 60 گرم شکر را در دو مرحلهافزوده و با دورکند همزن برقی مخلوط کنید. بعد 1 عدد زرده تخم مرغ )با استفاده از چنگالی زده شده( را به آن افزوده و با استفاده از قاشق چوبی به آرامی مخلوط کنید. بعد 90 گرم آرد و پودر کاکائو را با هم الک کرده و روی مخلوطبپاشید. بعدبا قاشقبه صورت دورانی مخلوط کنید تا به صورت خمیر قهوهایرنگ درآید که حالت چسبندگی نداشته باشد. سپس خمیر آمادهشده را درون کیسه نایلونی قرارداده و به مدت 20 دقیقه در یخچال نگهداری کنید.

هر کداماز خمیرها را به 3 قسمت تقسیم کنید. 3 بعد هر قسمت را به صورت استوانه شکل دهید. سپس هر 4 استوانه )دو رنگ قهوهای و دو رنگ سفید( به صورت متضاد یا به دلخواه در کنار یکدیگر بگذارید و به وسیله قلممویی آغشته به مقداری شیر به یکدیگربچسبانید. سپس داخل کیسهنایلونی قرار داده و به مدت 2 ساعت در یخچال استراحت دهید.

استوانههای خمیر را روی سطح صافی قرار 4 داده وبااستفادهاز چاقوی تیزبهاندازههای5 میلیمتر برش دهید. بعد در سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیدهشده، بچینید. سپس آن را در طبقه وسط فراز قبل با دمای 170 درجه سانتیگراد گرمشده،به مدت 15 دقیقه قرار دهید تا بپزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.