گزارش سومین نشست خبرگان آمو زشی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای استان تهران

SarAshpaz - - News -

سومین جلسهنشستخبرگانآموزشیآموزشگاههایفنی و حرفهایاستان تهران در مورخ ‪11// 23‬1395؛ با حضور آقایان مهندس مجید تهرانیان )مدیر کلسازمانفنیوحرفهایاستانتهران(،رحمتالهمومنی،رحیمعابدی،حسین لطفیزاده، بهروز خرامان، امیر رضا قوامیان، علی عابدی، خانمها سوسنبیگلری، مهریهاشمزاده،سوسنشیرخورشیدی،بتولمحمدحسنی،ملیحهقاسمی،ندا بختیاریفرد)رئیسآموزشگاههای آزاد( و خانم مقصودیدبیر جلسه دردفتر مدیر اداره کل استان تهران برگزار شد.

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر نسبت به مسائل زیر بررسی و تصمیمهایی اتخاذ گردید:

-1 برگزاری جلسه مشت رکب ا ادارهاماک ن درتاری خ12/1/95 ساعت 13 در محل سالن کنفرانس اداره کل با حضور کلیه رؤسای انجمن های صنفی. همچنین مقررگردید مواردقابل طرحدر جلسهآتی درفرمتهیه شده وتوسط خبرگان بررسی ودر جلسهارائه دهند. -2 در خصوص صدور کارت شناسایی مجددا مقرر گردید فرمت کارت را طراحی و پس ازتأیید جهت صدور دراختیارانجمنها ازطریق کانوناستانقرارگیرد. -3 مقرر گردیدبه منظور یکسانسازیامور وایجاد وحدت رویه درامور آموزشگاه های آزاد، تیمی متشکلاز همکاران آموزشگاه های آزاد و نمایندگان کانون انجمن های صنفی با تعیین شاخص، بازرسی از مراکز در دستور کار اداره آموزشگاه-های آزاد اداره کل قرار گیرد. -4 مقررگردید گروهکارشناسی جهت تعیین لزومیا عدملزومصدورفرم شو ی اشناسای یحرفهه ایهم خانواده جه تدریافت فرم ش یکس انتوسط خبرگان آموزشگاهه ای آزاد وتشکی ل ونتای جرا جهت بررس ی وتصمی مگی ریب ه ادارهکل و سازماناعلام نمایند. -5 مقرر گردید بزرگترین نمایشگاه آموزشگاههای آزاد با همکاری و حضور فعال آموزشگاههایآزاددرخردادماهویاتیرماهسال96 درمحلدائمینمایشگاههابرگزار گردد. -6 مقرر گردید موضوع امکان تشکیل انجمن صنفی مراقبت زیبایی متشکل از آموزشگاههای خواهران و برادران این رشته و قانونی بودن آن توسط کانون انجمنهای صنفی پیگیری و موضوع تشکیل انجمن صنفی مراقبت با تشکیل جلسات خصوصی و عمومی توسط کانون و با همکاری خبرگان پیگیری گردد. -7 در خصوص برگزاری همایش توسط انجمن های صنفی توضیحات لازم مطابق شیوه نامه های موجود ارائه گردید و مقرر گردید آموزشگاه ها، شرکت ها، انجمنها، درخواست های خود را جهت برگزاری همایش رایگان به اداره کل تحویلنمایند. -8 در خصوصامکان عضویت مربیان درانجمن های صنفی، مقرر گردید مربیان امکان عضویت در تشکل های مربیان راازاردیبهشت ماه سال آینده داشتهباشند. -9 در خصوص تشکیل باشگاه خبرگان مقرر گردیداداره کل فضایی در مرکز 5 را به خبرگان اختصاص داده و خبرگان آموزشگاه های آزاد ضمن تجهیز آن به بهترین نحو ممکن جلسات خود را به صورت منظم برگزار نمایند. -10 مقرر گردید موضوع تشکیل صندوق حمایت و رفاه آموزشگاه های آزاد توسط خبرگان بررسی و پیگیری گردد. -11 مقرر گردید موضوع تجهیر اتاق در اختیار کانون در اداره کل توسط کانون انجمن های صنفی پیگیری وانجام شود. -12 در خصوص تشکیل موزه مهارت در مرکز مقرر گردید فهرست ملزومات و تجهیزات قابل نگهداری در موزه توسط خبرگان تهیه و در صورت مناسب بودن موضوع توسطاداره کل پیگیری گردد. -13 مقرر گردید اسامی همکاران بخش خصوصی که در زمینه اعتبار سنجی، هیأتنظارت وبازرسیبااداره کل همکاری داشتهاند توسط واحد مشاوره و واحد آموزشگاههای آزاداستخراجو جهتایشانتقدیرنامه صادرگردد. -14 مقرر گردید جهت اعضای خبرگان آموزشگاه های آزاد، از طریق اداره کل استان تهران ابلاغ صادر گردد. -15 مقرر گردید پیشنهاد اعطای مجوز تبصره 35 به کلیه آموزشگاه های فنی و حرفهای آزادبههیأتنظارتاستان جهتتصمیمگیرینهاییابلاغگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.