طراح: رسول نادری

SarAshpaz - - News -

افقی:

1- دستور تهیه آن در شماره 112 نشریه سرآشپز ـ فهمیدن 2ـ آرزوانه ـ مدح کننده ـ قصهگو ـ کمک 3ـ پادزهر ـ تنگه حیاتی کشورمان ـ قاضی ورزشی ـ سوغاتی کرمانشاه 4ـ صید ـ گدایی ـ نزدیک بین ـ شخص 5ـ صورت ـ حرف نفی عرب 6ـ قوت غالب ـ شهری در آب 7ـ سوغات قمصر کاشان ـبلندپایه 8ـ واحد پول مشترکاروپایی ـبرجها 9ـ ناحیه صنعتی آلمان ـ حرف فاصله 10ـ ساز شاکی ـ واحد پول ژاپن 11ـاسم ترکی ـ واحد شیشه12ـ سازمان خواروبار سازمان ملل ـ سیراب نمودن 13ـ دست عرب ـ مانعی برای ورود حشرات به اتاق 14ـ شهری در فرانسه ـ ناامید 15ـ شهر فستیوال ـ واحد بازی تنیس 16ـ شرنگ ـ همیشه ـ از گلهای خوشبو ـ ندای غیبی 17ـ خروس مازندرانی ـ بیرون ـ ملحد ـ سرد نمودن 18ـ مشهور ـ واحدی در وزن ـ پرچم ـ زمین بوکس 19ـ اسب رهوار ـ دستور پخت آن در شماره 112 نشریه سرآشپز

عمودی:

1ـ از میوهها ـ دستور تهیه آن در شماره 112 نشریه سرآشپز 2ـ زخمی بر بدن ـ نوعی چراغ گردسوز ـ خدمتکار پیر ـ معیار 3ـامپراطور آلمانی ـ درخت چتری ـ منقار کوتاه ـ دستور 4ـ انباشتگی ـ دستور تهیه آن در شماره 112 نشریه سرآشپز ـ حرف ندا 5ـ ویتامین جدولی ـ حرف درد 6ـ از حروف الفبای انگلیسی ـ گاومیش تبتی 7ـ صف ـ از سیارات منظومه شمسی 8ـ نشان و علامت ـ مقابل عقب 9ـ از صفات خداوند ـ پهلو و کنار10ـ طرف ـ عدد اول11ـ حرف نازی ـ جزیرهای در جنوب کشورمان 12ـ فریاد عدالت ـنوعی ماهی 13ـ کبوتر صحرایی ـ چرک و زخم 14ـ فلز رخسار ـنشانهبیماری 15ـ امر رفتن ـ برهنه 16ـ ماه سرد ـ دستور تهیه آن در شماره 112 نشریه سرآشپز ـ شاگرد مغازه 17ـ گاومیش تبتی ـ سوغات ساوه ـناشایست ـ سهیم 18 ـ مرکز مرکزی ـاز طوایف ترکمن ـ کشوری جزیرهای دراقیانوس هند ـ نیل به هم ریخته 19ـ دستور تهیه آن در شماره 112 نشریه سرآشپز ـ مقاومت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.