فیلهمینیون مواد مورد نیاز

با قارچ و پنیر گراتینه

SarAshpaz - - News - ایمان دلقندی

فیلهگوساله 500گرم قارچ)اسلایسشده( 30گرم پنیرپارمزان)رندهشده( ۴0گرم پنیرخامهاي 50گرم سیر ۲حبه رزماري ۲شاخهکوچک ترخون)خردشده( 3شاخه خردلدیژون یکدومقاشقچایخوری روغنزیتون 60میلیلیتر نمکدریاوفلفلسیاه بهمیزانلازم

روش پخت

فیله گوساله را به دو قسمت )۲50 گرم( برش دهید و با 50 میلیلیتر روغن 1 زیتون، نمک دریا و فلفل مزه دار کنید. بقیه روغن زیتون، رزماری و سیر را درون تابهای ریخته و تمام قسمت هاي 2 فیله گوساله را با حرارت بالا بدون گذاشتن در تابه به مدت 5 دقیقه سرخ کنید. بعد آن را درون ظرف مخصوص فر بگذارید. در همان تابه قارچ را تفت داده و ترخون را به آن اضافه کنید و کمي تفت 3 دهید. سپس پنیر خامهاي، پنیر پارمزان، سس خردل ، نمک و فلفل را به آن اضافه کرده و از روی حرارت بردارید. مخلوط مواد را روي فیله گوساله قرار دهید و آن را در طبقه وسط فر از قبل 4 با دمای 1۷0 درجه سانتي گراد گرمشده، حدود 15 قرار دهید )در صورت تمایل میتوانید در 1 دقیقه آخر گریل را روشن کرده تا پنیر و قارچ برشته شود(. *** این استیک را مي توانید همراه با پوره سیب زمیني یا سیبزمینی تنوری و سبزیجات بخارپز سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.