رشتههای مقطع کارشناسی پیوسته

)رشته های بدون آزمون(

Setare Shargh - - راه زندگی -

1. حقوق

2. روانشناسی

3. شیمی- شیمی دارویی

4. حسابداری- دولتی

5. حسابداری- مالیاتی

6. حسابداری- حسابرسی

7. مهندسی عمران

8. زیستشناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک

9. مهندسی مکانیک 10.مهندسیپزشکی-بیوالکتریک

11. زیستشناسی سلولی و مولکولی- بیوتکنولوژی )زیستفنّاوری(

12. مهندسی برق

13. مهندسی کامپیوتر- نرمافزار

14. مهندسی کامپیوتر- فنّاوری اطلاعات

15. مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

16. مهندسی کشاورزی- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی 17.مهندسیکشاورزی-مهندسیمکانیکبیوسیستم

18. مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

19. مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- زراعت

20. مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- اصلاح نباتات

21. زبان و ادبیات فارسی

22. علوم تربیتی- مدیریت و برنامهریزی

23. علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی

24. علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی

25. الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

26. الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حکمت اسلامی

27. مهندسی رُباتیک )رایانش امن(

28. شیمی- فنّاوری اطلاعات

29. مهندسی ورزش

30. بانکداری اسلامی

31. علوم قضایی

32. فیزیک مهندسی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.