نیازمندیهای نوجوان سبزواری

Setare Shargh - - راه زندگی -

وجوان سبزواری به دنبال چه چیزی است و خود را در جامعه چگونه میبیند؟ )منظور طیف سنی 12 تا 19 سال است.( مشکلات و موانع پیشرفت او چیستاند و راهحل آنها در دست کدام نهاد است؟ پای صحبت نوجوانان شهرمان که مینشینیم، بسیاری از آنها، از مشکلات و کمبودهای اجتماعی رنج میبرند. اگرچه خوشبختانه موفقیتهای چشمگیر این قشر همشهری نیز قابلانکار نیست...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.