عاقبت فرار از مدرسه!

Setare Shargh - - راه زندگی -

وقتی روی سن میرود، سعی میکند از واژههای مطنطن و سنگین استفاده کند. البته این همیشه نیست و به ظرافت در جاهای مختلف، زبان مختلف دارد اما درنهایت چون با شعر مألوف است و خط را دوست دارد و آواز را میشناسد؛ شاید ناگزیر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.